How do I edit options to add Adobe to the list of allowed sites

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

When you try to download Adobe Reader or Adobe Flash Player from Adobe's website, you may find instructions to "Click on Edit Options" to add adobe.com to the list of allowed sites. Adobe's instructions are out of date and should be disregarded.

  1. After you press the Download or Agree and Install now button, a yellow bar will appear at the top of the webpage. Click Allow.

    e05e46de6bee9bae12d7ac0d4b32e0b3-1268892562-526-1.jpg
  2. That will prompt the installation of the Adobe Download Manager add-on. Click Install Now.

    e05e46de6bee9bae12d7ac0d4b32e0b3-1268893019-345-1.jpg
  3. When the Adobe DLM add-on is installed, click Restart Firefox.

The installation of Adobe Reader or Adobe Flash Player will begin when Firefox has restarted.

Don't want the Adobe DLM add-on?

The following article has instructions on how to install the Adobe Flash plugin without the Adobe DLM add-on.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:AliceWyman, Michael Verdi. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.
Đóng góp cho Mozilla Support