Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

firefox sync "unKnown error". Sync started working when after unchecked BOOKMARK sync

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 9 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

about:sync-log

1430766849672 Sync.ErrorHandler DEBUG Flushing file log. 1430766849676 Sync.Status DEBUG Status.service: error.sync.failed_partial => success.status_ok 1430766849729 Sync.ErrorHandler DEBUG Log cleanup threshold time: 1429902849729 1430766849733 Sync.ErrorHandler DEBUG No logs to clean up. 1430766850670 Sync.Tracker.AdblockPlus DEBUG Saving changed IDs to adblockplus 1430766892622 Sync.Tracker.History DEBUG Saving changed IDs to history 1430766901336 Sync.Tracker.History DEBUG Saving changed IDs to history 1430766905191 Sync.Tracker.History DEBUG Saving changed IDs to history 1430766923731 Sync.Tracker.History DEBUG Saving changed IDs to history 1430767037785 Sync.Tracker.History DEBUG Saving changed IDs to history 1430767071015 Sync.Tracker.History DEBUG Saving changed IDs to history 1430767079303 Sync.Tracker.FloatNotes DEBUG Saving changed IDs to floatnotes 1430767080435 Sync.Tracker.History DEBUG Saving changed IDs to history 1430767136854 Sync.Tracker.History DEBUG Saving changed IDs to history 1430767139707 Sync.Tracker.History DEBUG Saving changed IDs to history 1430767146433 Sync.Tracker.History DEBUG Saving changed IDs to history 1430767177262 Sync.Tracker.Forms DEBUG Saving changed IDs to forms 1430767177932 Sync.Tracker.History DEBUG Saving changed IDs to history 1430767186808 Sync.Tracker.History DEBUG Saving changed IDs to history 1430767243702 Sync.Tracker.History DEBUG Saving changed IDs to history 1430767244970 Sync.Tracker.History DEBUG Saving changed IDs to history 1430767258995 Sync.AddonsReconciler DEBUG Add-on change: onInstalling to places-maintenance@bonardo.net 1430767258995 Sync.AddonsReconciler DEBUG Ignoring onInstalling for restartless add-on. 1430767259029 Sync.AddonsReconciler DEBUG Add-on change: onInstalled to places-maintenance@bonardo.net 1430767259029 Sync.AddonsReconciler DEBUG Rectifying state for addon: places-maintenance@bonardo.net 1430767259029 Sync.AddonsReconciler DEBUG Adding change because add-on not present locally: places-maintenance@bonardo.net 1430767259029 Sync.AddonsReconciler INFO Change recorded for places-maintenance@bonardo.net 1430767259029 Sync.Tracker.Addons DEBUG changeListener invoked: 1 places-maintenance@bonardo.net 1430767259032 Sync.AddonsReconciler INFO Saving reconciler state to file: addonsreconciler 1430767259048 Sync.AddonsReconciler DEBUG Add-on change: onInstallEnded to places-maintenance@bonardo.net 1430767259048 Sync.AddonsReconciler DEBUG Rectifying state for addon: places-maintenance@bonardo.net 1430767259051 Sync.AddonsReconciler INFO Saving reconciler state to file: addonsreconciler 1430767260051 Sync.Tracker.Addons DEBUG Saving changed IDs to addons 1430767260719 Sync.Status DEBUG Status.service: success.status_ok => success.status_ok 1430767326645 Sync.ErrorHandler DEBUG Beginning user-triggered sync. 1430767326645 Sync.Service DEBUG User-Agent: Firefox/31.6.0 FxSync/1.33.0.20150325203137. 1430767326645 Sync.Service INFO Starting sync at 2015-05-04 22:22:06 1430767326646 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1430767326646 Sync.Status INFO Resetting Status. 1430767326646 Sync.Status DEBUG Status.service: success.status_ok => success.status_ok 1430767326647 Sync.BrowserIDManager DEBUG _ensureValidToken already has one 1430767327239 Sync.Resource DEBUG mesg: GET success 200 https://sync-215-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/22459355/info/collections 1430767327239 Sync.Resource DEBUG GET success 200 https://sync-215-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/22459355/info/collections 1430767327241 Sync.Service DEBUG Fetching global metadata record 1430767327241 Sync.Service DEBUG Weave Version: 1.33.0 Local Storage: 5 Remote Storage: 5 1430767327242 Sync.Service INFO Sync key is up-to-date: no need to upgrade. 1430767327242 Sync.Service DEBUG Fetching and verifying -- or generating -- symmetric keys. 1430767327242 Sync.Service INFO Testing info/collections: {"passwords":1430766149.48,"tabs":1430766848.28,"adblockplus":1430766851.34,"clients":1430766806.74,"crypto":1430735671.82,"floatnotes":1430766150.19,"forms":1430766576.3,"meta":1430735759.05,"prefs":1430766149.73,"addons":1430757831.05,"history":1430766848.03} 1430767327242 Sync.CollectionKeyManager INFO Testing for updateNeeded. Last modified: 1430735671.82 1430767327242 Sync.Synchronizer DEBUG Refreshing client list. 1430767327242 Sync.Engine.Clients INFO 0 outgoing items pre-reconciliation 1430767327243 Sync.Engine.Clients INFO Records: 0 applied, 0 successfully, 0 failed to apply, 0 newly failed to apply, 0 reconciled. 1430767327243 Sync.Synchronizer INFO Updating enabled engines: 1 clients. 1430767327245 Sync.Engine.Bookmarks DEBUG First sync, uploading all items 1430767327385 Sync.Engine.Bookmarks INFO 481 outgoing items pre-reconciliation 1430767327385 Sync.Engine.Bookmarks DEBUG Bookmarks backup starting. 1430767327540 Sync.Engine.Bookmarks DEBUG Bookmarks backup done. 1430767327540 Sync.Engine.Bookmarks INFO Records: 0 applied, 0 successfully, 0 failed to apply, 0 newly failed to apply, 0 reconciled. 1430767328258 Sync.Tracker.Clients DEBUG Saving changed IDs to clients 1430767328388 Sync.Tracker.Bookmarks DEBUG Saving changed IDs to bookmarks 1430767328835 Sync.Engine.Bookmarks INFO Uploading 0 - 100 out of 481 records 1430767328835 Sync.BrowserIDManager DEBUG _ensureValidToken already has one 1430767328849 Sync.Collection DEBUG POST Length: 1238670 1430767331550 Sync.Collection DEBUG mesg: POST fail 413 https://sync-215-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/22459355/storage/bookmarks 1430767331551 Sync.Collection DEBUG POST fail 413 https://sync-215-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/22459355/storage/bookmarks 1430767331551 Sync.Engine.Bookmarks DEBUG Uploading records failed: <title>413 Request Entity Too Large</title> <center>

413 Request Entity Too Large

</center>
<center>openresty/1.7.0.1</center>

1430767331561 Sync.Status DEBUG Status for engine bookmarks: error.engine.reason.record_upload_fail 1430767331561 Sync.Status DEBUG Status.service: success.status_ok => error.sync.failed_partial 1430767331561 Sync.ErrorHandler DEBUG bookmarks failed: <title>413 Request Entity Too Large</title> <center>

413 Request Entity Too Large

</center>
<center>openresty/1.7.0.1</center>
No traceback available

1430767331562 Sync.Engine.Forms INFO 1 outgoing items pre-reconciliation 1430767331562 Sync.Engine.Forms INFO Records: 0 applied, 0 successfully, 0 failed to apply, 0 newly failed to apply, 0 reconciled. 1430767331565 Sync.Engine.Forms INFO Uploading all of 1 records 1430767331565 Sync.BrowserIDManager DEBUG _ensureValidToken already has one 1430767331566 Sync.Collection DEBUG POST Length: 297 1430767332180 Sync.Collection DEBUG mesg: POST success 200 https://sync-215-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/22459355/storage/forms 1430767332180 Sync.Collection DEBUG POST success 200 https://sync-215-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/22459355/storage/forms 1430767332181 Sync.Engine.History INFO 20 outgoing items pre-reconciliation 1430767332182 Sync.Engine.History INFO Records: 0 applied, 0 successfully, 0 failed to apply, 0 newly failed to apply, 0 reconciled. 1430767332219 Sync.Engine.History INFO Uploading all of 20 records 1430767332220 Sync.BrowserIDManager DEBUG _ensureValidToken already has one 1430767332221 Sync.Collection DEBUG POST Length: 10372 1430767332560 Sync.Tracker.Bookmarks DEBUG Saving changed IDs to bookmarks 1430767332562 Sync.Tracker.Forms DEBUG Saving changed IDs to forms 1430767332698 Sync.Collection DEBUG mesg: POST success 200 https://sync-215-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/22459355/storage/history 1430767332698 Sync.Collection DEBUG POST success 200 https://sync-215-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/22459355/storage/history 1430767332699 Sync.Engine.Passwords INFO 0 outgoing items pre-reconciliation 1430767332700 Sync.Engine.Passwords INFO Records: 0 applied, 0 successfully, 0 failed to apply, 0 newly failed to apply, 0 reconciled. 1430767332700 Sync.Engine.Prefs INFO 0 outgoing items pre-reconciliation 1430767332701 Sync.Engine.Prefs INFO Records: 0 applied, 0 successfully, 0 failed to apply, 0 newly failed to apply, 0 reconciled. 1430767332701 Sync.Engine.Tabs INFO 1 outgoing items pre-reconciliation 1430767332702 Sync.Engine.Tabs INFO Records: 0 applied, 0 successfully, 0 failed to apply, 0 newly failed to apply, 0 reconciled. 1430767332710 Sync.Engine.Tabs INFO Uploading all of 1 records 1430767332711 Sync.BrowserIDManager DEBUG _ensureValidToken already has one 1430767332711 Sync.Collection DEBUG POST Length: 4450 1430767332902 Sync.Collection DEBUG mesg: POST success 200 https://sync-215-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/22459355/storage/tabs 1430767332902 Sync.Collection DEBUG POST success 200 https://sync-215-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/22459355/storage/tabs 1430767332903 Sync.Engine.Addons DEBUG Refreshing reconciler state 1430767332903 Sync.AddonsReconciler INFO Refreshing global state from AddonManager. 1430767332908 Sync.AddonsReconciler DEBUG Rectifying state for addon: DoesAmazonShipTo@usefulhelper.com 1430767332908 Sync.AddonsReconciler DEBUG Rectifying state for addon: goParentFolder@alice 1430767332908 Sync.AddonsReconciler DEBUG Rectifying state for addon: keyconfig@dorando 1430767332908 Sync.AddonsReconciler DEBUG Rectifying state for addon: lazarus@interclue.com 1430767332908 Sync.AddonsReconciler DEBUG Rectifying state for addon: memoryrestart@teamextension.com 1430767332908 Sync.AddonsReconciler DEBUG Rectifying state for addon: snptips@5amsolutions.com ...

about:sync-log 1430766849672 Sync.ErrorHandler DEBUG Flushing file log. 1430766849676 Sync.Status DEBUG Status.service: error.sync.failed_partial => success.status_ok 1430766849729 Sync.ErrorHandler DEBUG Log cleanup threshold time: 1429902849729 1430766849733 Sync.ErrorHandler DEBUG No logs to clean up. 1430766850670 Sync.Tracker.AdblockPlus DEBUG Saving changed IDs to adblockplus 1430766892622 Sync.Tracker.History DEBUG Saving changed IDs to history 1430766901336 Sync.Tracker.History DEBUG Saving changed IDs to history 1430766905191 Sync.Tracker.History DEBUG Saving changed IDs to history 1430766923731 Sync.Tracker.History DEBUG Saving changed IDs to history 1430767037785 Sync.Tracker.History DEBUG Saving changed IDs to history 1430767071015 Sync.Tracker.History DEBUG Saving changed IDs to history 1430767079303 Sync.Tracker.FloatNotes DEBUG Saving changed IDs to floatnotes 1430767080435 Sync.Tracker.History DEBUG Saving changed IDs to history 1430767136854 Sync.Tracker.History DEBUG Saving changed IDs to history 1430767139707 Sync.Tracker.History DEBUG Saving changed IDs to history 1430767146433 Sync.Tracker.History DEBUG Saving changed IDs to history 1430767177262 Sync.Tracker.Forms DEBUG Saving changed IDs to forms 1430767177932 Sync.Tracker.History DEBUG Saving changed IDs to history 1430767186808 Sync.Tracker.History DEBUG Saving changed IDs to history 1430767243702 Sync.Tracker.History DEBUG Saving changed IDs to history 1430767244970 Sync.Tracker.History DEBUG Saving changed IDs to history 1430767258995 Sync.AddonsReconciler DEBUG Add-on change: onInstalling to places-maintenance@bonardo.net 1430767258995 Sync.AddonsReconciler DEBUG Ignoring onInstalling for restartless add-on. 1430767259029 Sync.AddonsReconciler DEBUG Add-on change: onInstalled to places-maintenance@bonardo.net 1430767259029 Sync.AddonsReconciler DEBUG Rectifying state for addon: places-maintenance@bonardo.net 1430767259029 Sync.AddonsReconciler DEBUG Adding change because add-on not present locally: places-maintenance@bonardo.net 1430767259029 Sync.AddonsReconciler INFO Change recorded for places-maintenance@bonardo.net 1430767259029 Sync.Tracker.Addons DEBUG changeListener invoked: 1 places-maintenance@bonardo.net 1430767259032 Sync.AddonsReconciler INFO Saving reconciler state to file: addonsreconciler 1430767259048 Sync.AddonsReconciler DEBUG Add-on change: onInstallEnded to places-maintenance@bonardo.net 1430767259048 Sync.AddonsReconciler DEBUG Rectifying state for addon: places-maintenance@bonardo.net 1430767259051 Sync.AddonsReconciler INFO Saving reconciler state to file: addonsreconciler 1430767260051 Sync.Tracker.Addons DEBUG Saving changed IDs to addons 1430767260719 Sync.Status DEBUG Status.service: success.status_ok => success.status_ok 1430767326645 Sync.ErrorHandler DEBUG Beginning user-triggered sync. 1430767326645 Sync.Service DEBUG User-Agent: Firefox/31.6.0 FxSync/1.33.0.20150325203137. 1430767326645 Sync.Service INFO Starting sync at 2015-05-04 22:22:06 1430767326646 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1430767326646 Sync.Status INFO Resetting Status. 1430767326646 Sync.Status DEBUG Status.service: success.status_ok => success.status_ok 1430767326647 Sync.BrowserIDManager DEBUG _ensureValidToken already has one 1430767327239 Sync.Resource DEBUG mesg: GET success 200 https://sync-215-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/22459355/info/collections 1430767327239 Sync.Resource DEBUG GET success 200 https://sync-215-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/22459355/info/collections 1430767327241 Sync.Service DEBUG Fetching global metadata record 1430767327241 Sync.Service DEBUG Weave Version: 1.33.0 Local Storage: 5 Remote Storage: 5 1430767327242 Sync.Service INFO Sync key is up-to-date: no need to upgrade. 1430767327242 Sync.Service DEBUG Fetching and verifying -- or generating -- symmetric keys. 1430767327242 Sync.Service INFO Testing info/collections: {"passwords":1430766149.48,"tabs":1430766848.28,"adblockplus":1430766851.34,"clients":1430766806.74,"crypto":1430735671.82,"floatnotes":1430766150.19,"forms":1430766576.3,"meta":1430735759.05,"prefs":1430766149.73,"addons":1430757831.05,"history":1430766848.03} 1430767327242 Sync.CollectionKeyManager INFO Testing for updateNeeded. Last modified: 1430735671.82 1430767327242 Sync.Synchronizer DEBUG Refreshing client list. 1430767327242 Sync.Engine.Clients INFO 0 outgoing items pre-reconciliation 1430767327243 Sync.Engine.Clients INFO Records: 0 applied, 0 successfully, 0 failed to apply, 0 newly failed to apply, 0 reconciled. 1430767327243 Sync.Synchronizer INFO Updating enabled engines: 1 clients. 1430767327245 Sync.Engine.Bookmarks DEBUG First sync, uploading all items 1430767327385 Sync.Engine.Bookmarks INFO 481 outgoing items pre-reconciliation 1430767327385 Sync.Engine.Bookmarks DEBUG Bookmarks backup starting. 1430767327540 Sync.Engine.Bookmarks DEBUG Bookmarks backup done. 1430767327540 Sync.Engine.Bookmarks INFO Records: 0 applied, 0 successfully, 0 failed to apply, 0 newly failed to apply, 0 reconciled. 1430767328258 Sync.Tracker.Clients DEBUG Saving changed IDs to clients 1430767328388 Sync.Tracker.Bookmarks DEBUG Saving changed IDs to bookmarks 1430767328835 Sync.Engine.Bookmarks INFO Uploading 0 - 100 out of 481 records 1430767328835 Sync.BrowserIDManager DEBUG _ensureValidToken already has one 1430767328849 Sync.Collection DEBUG POST Length: 1238670 1430767331550 Sync.Collection DEBUG mesg: POST fail 413 https://sync-215-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/22459355/storage/bookmarks 1430767331551 Sync.Collection DEBUG POST fail 413 https://sync-215-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/22459355/storage/bookmarks 1430767331551 Sync.Engine.Bookmarks DEBUG Uploading records failed: <html> <head><title>413 Request Entity Too Large</title></head> <body bgcolor="white"> <center><h1>413 Request Entity Too Large</h1></center> <hr><center>openresty/1.7.0.1</center> </body> </html> 1430767331561 Sync.Status DEBUG Status for engine bookmarks: error.engine.reason.record_upload_fail 1430767331561 Sync.Status DEBUG Status.service: success.status_ok => error.sync.failed_partial 1430767331561 Sync.ErrorHandler DEBUG bookmarks failed: <html> <head><title>413 Request Entity Too Large</title></head> <body bgcolor="white"> <center><h1>413 Request Entity Too Large</h1></center> <hr><center>openresty/1.7.0.1</center> </body> </html> No traceback available 1430767331562 Sync.Engine.Forms INFO 1 outgoing items pre-reconciliation 1430767331562 Sync.Engine.Forms INFO Records: 0 applied, 0 successfully, 0 failed to apply, 0 newly failed to apply, 0 reconciled. 1430767331565 Sync.Engine.Forms INFO Uploading all of 1 records 1430767331565 Sync.BrowserIDManager DEBUG _ensureValidToken already has one 1430767331566 Sync.Collection DEBUG POST Length: 297 1430767332180 Sync.Collection DEBUG mesg: POST success 200 https://sync-215-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/22459355/storage/forms 1430767332180 Sync.Collection DEBUG POST success 200 https://sync-215-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/22459355/storage/forms 1430767332181 Sync.Engine.History INFO 20 outgoing items pre-reconciliation 1430767332182 Sync.Engine.History INFO Records: 0 applied, 0 successfully, 0 failed to apply, 0 newly failed to apply, 0 reconciled. 1430767332219 Sync.Engine.History INFO Uploading all of 20 records 1430767332220 Sync.BrowserIDManager DEBUG _ensureValidToken already has one 1430767332221 Sync.Collection DEBUG POST Length: 10372 1430767332560 Sync.Tracker.Bookmarks DEBUG Saving changed IDs to bookmarks 1430767332562 Sync.Tracker.Forms DEBUG Saving changed IDs to forms 1430767332698 Sync.Collection DEBUG mesg: POST success 200 https://sync-215-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/22459355/storage/history 1430767332698 Sync.Collection DEBUG POST success 200 https://sync-215-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/22459355/storage/history 1430767332699 Sync.Engine.Passwords INFO 0 outgoing items pre-reconciliation 1430767332700 Sync.Engine.Passwords INFO Records: 0 applied, 0 successfully, 0 failed to apply, 0 newly failed to apply, 0 reconciled. 1430767332700 Sync.Engine.Prefs INFO 0 outgoing items pre-reconciliation 1430767332701 Sync.Engine.Prefs INFO Records: 0 applied, 0 successfully, 0 failed to apply, 0 newly failed to apply, 0 reconciled. 1430767332701 Sync.Engine.Tabs INFO 1 outgoing items pre-reconciliation 1430767332702 Sync.Engine.Tabs INFO Records: 0 applied, 0 successfully, 0 failed to apply, 0 newly failed to apply, 0 reconciled. 1430767332710 Sync.Engine.Tabs INFO Uploading all of 1 records 1430767332711 Sync.BrowserIDManager DEBUG _ensureValidToken already has one 1430767332711 Sync.Collection DEBUG POST Length: 4450 1430767332902 Sync.Collection DEBUG mesg: POST success 200 https://sync-215-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/22459355/storage/tabs 1430767332902 Sync.Collection DEBUG POST success 200 https://sync-215-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/22459355/storage/tabs 1430767332903 Sync.Engine.Addons DEBUG Refreshing reconciler state 1430767332903 Sync.AddonsReconciler INFO Refreshing global state from AddonManager. 1430767332908 Sync.AddonsReconciler DEBUG Rectifying state for addon: DoesAmazonShipTo@usefulhelper.com 1430767332908 Sync.AddonsReconciler DEBUG Rectifying state for addon: goParentFolder@alice 1430767332908 Sync.AddonsReconciler DEBUG Rectifying state for addon: keyconfig@dorando 1430767332908 Sync.AddonsReconciler DEBUG Rectifying state for addon: lazarus@interclue.com 1430767332908 Sync.AddonsReconciler DEBUG Rectifying state for addon: memoryrestart@teamextension.com 1430767332908 Sync.AddonsReconciler DEBUG Rectifying state for addon: snptips@5amsolutions.com ...

Krejt Përgjigjet (1)

more options

You can check for problems with the places.sqlite database file in the Firefox profile folder.

If you use Sync then best is to disconnect Sync (temporarily) while performing maintenance/repair efforts to the places.sqlite database.