Find what version of Firefox you are using

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

It's often important to know what version of Firefox you have to help you troubleshoot a problem or just so you'll know if it's up to date. Here's how to find out.

  • At the top of the Firefox window, click the Firefox button, go over to the Help menu and select About Firefox.At the top of the Firefox window, click the Help menu and select About Firefox.Click the menu button New Fx Menu , click help Help-29 and select About Firefox.On the menu bar, click the Firefox menu and select About Firefox. The About Firefox window will appear. The version number is listed underneath the Firefox name.
    AboutFirefox-Fx5Mac AboutFirefox-Win7v2501
Note: Opening the About Firefox window will, by default, start an update check to see if an updated version of Firefox is available. For more information, see Update Firefox to the latest version.


Ndajeni këtë artikull me të tjerët: http://mzl.la/182bDYq

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: AliceWyman, Chris_Ilias, michro, Verdi, scoobidiver, Swarnava, ideato, deb.bhattacharya6. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.