ෆයර්ෆොක්ස් refresh කිරීම - ඇඩෝන නැවත යළි පිහිටුවීම සහ සැකසුම්

This feature is available on Firefox for desktop or laptop computers.

This feature has been improved in the latest version of Firefox. Firefox නවතම යාවත්කාල කිරීම to use the improved version.

ෆයර්ෆොක්ස් ඔබට ගැටලු ඇති කරන්නේ නම්, refresh කිරීම එයට උපකාර කරනවා ඇත. මෙම refresh කිරීමේ හැකියාව පිටු සලකුණු, මුරපද, හා විවෘත ටැබ් වැනි අත්‍යවශ්‍ය දත්ත ආරක්ෂා කරන අතරතුර ෆයර්ෆොක්ස් එහි ප්‍රකෘති සැකසුමට පත් කිරීම මඟින් බොහෝ ගැටලු නිරාකරණය කරයි.
සටහන: Extensions සහ අමතර දත්ත ඉවත් කරනු ලබයි.

ෆයර්ෆොක්ස් refresh කිරීම

  1. Click this Refresh Firefox button directly, if you are viewing this page in Firefox. This won't work if you are using a different browser or a mobile device.
  2. To continue, click Refresh Firefox in the confirmation window that opens.
  3. Firefox will close to refresh itself. When finished, a window will list your imported information. Click Finish and Firefox will open.

Note: There's a Refresh Firefox button in the Firefox Safe Mode window, if you can't start Firefox normally. You can also do a manual refresh by creating a new profile and transferring your important data to the new profile.

මෙම නැවුම් refresh ලක්ෂණය කරන්නේ මොනවාද??

ඔබගේ profile folder යෙහි ෆයර්ෆොක්ස් සැකසීම් සහ පෞද්ගලික තොරතුරු සියල්ල ගබඩා කර ඇත. මෙම නැවුම් කරන(refresh) ලක්ෂණය ඔබගේ වැදගත් දත්ත ආරක්ෂා කරන අතරතුර ඔබ වෙනුවෙන් නව profile ෆෝල්ඩරයක් නිර්මාණය කරයි.

Add-ons which are normally stored inside the Firefox profile folder, such as extensions and themes, will be removed. Add-ons stored in other locations, such as plugins, will not be removed but any modified preferences (such as plugins you have disabled) will be reset.

ෆයර්ෆොක්ස් මේ දත්ත ආරක්ෂා කරනු ඇත:

  • පිටු සලකුණු
  • බ්‍රොව්සින්ග් සහ බාගත කිරීමේ ඉතිහාසය
  • මුරපද
  • විවෘත කවුළු, ටැබ් කාණ්ඩ සහ ටැබ්
  • කුකීස්
  • වෙබ් පෝරමය ස්වයංක්රීය-පිරවීම තොරතුරු
  • පුද්ගලික ශබ්ද කෝෂය

මේ අංග සහ සැකසුම් ඉවත් කරනු ඇත:

සටහන: ඔබේ පැරණි ෆයර්ෆොක්ස් profile එක "පරණ ෆයර්ෆොක්ස් දත්ත" නමින් ෆොල්ඩරයක ඔබේ ඩෙස්ක්ටොප් එකෙහි පවතී. resetrefreshඔබේ ගැටලුව නිරාකරණය නොකලහොත් නිර්මාණය කරන ලද නව පැතිකඩ වෙත ගොනු පිටපත් කිරීම මඟින් ඔබට පුළුවන් ආරක්ෂා නොකළ තොරතුරු කිහිපයක් නැවත ගබඩා කරන්න. ඔබට තවදුරටත් මෙම ෆෝල්ඩරය අවශ්ය නොවේ නම්, එහි සංවේදී තොරතුරු අඩංගු වේ ලෙස දක්වා ඔබ එය මකා දැමිය යුතුයි.

Was this article helpful?

Please wait...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More