ෆයර්ෆොක්ස් තුලට ඇඩෝන මඟින් පිවිසීම

ෆයර්ෆොක්ස් ESR භාවිත කරන්නන්: ඇඩෝන මඟින් පිවිසීම ESR හි 45 වන අනුවාදයේ අන්තර්ගත වේ..

ඔබේ browser එකෙහි settings ඔබේ අවසරයකින් තොරව වෙනස් කිරීම සහ ඔබේ තොරතුරු සොරකම් කිරීම විශාල වශයෙන් වැඩි වී ඇත.අනවශය toolbars සහ buttons browser එකට add කිරීම, search settings වෙනස් කරන්න වගේම ඔබෙ webpage 1ට අනවශය adds දාන්නත් සමහර ඇඩෝන වලට පුලුවන්. දැන් ඔබ install කරන ඇඩෝන මොසිල්ලා ආයතනය මඟින් අනුමත කරපු ඇඩෝනද වග ෆයර්ෆොක්ස් මගින් check කරනවා. මෙම ලිපිය මගින් ඇඩෝන මඟින් පිවිසීම විශේෂාංගය ගැන සහ එහි හැසිරීම ගැන විස්තර කෙරේ.

මෙම නව විශේෂාංගය භාවිත කිරීමට, මෙම link එක භාවිත කරන්න. update to the latest version of Firefox.

ඇඩෝන මඟින් පිවිසීම යනු කුමක්ද?

යම්කිසි ආරක්ෂක උපදෙස් කිහිපයක් පිලිපදින හදුනාගත් ඇඩෝන මොසිල්ලා ආයතනය මඟින් හදුනාගෙන ඒවාට පිවිසීමට ඉඩ දෙනු ලැබේ. වෙබ් පිටුවට ඇතුල් වී භාවිත කල යුතු ඇඩෝන [addons.mozilla.org] වෙබ් අඩවිය තුලදී දැකගන්න පුලුවන්. Add-ons hosted on other sites will need to follow the same guidelines in order to be signed by Mozilla.

Developers: To learn more about add-on signing guidelines, see Signing and distributing your add-on and Review Policies at Mozilla Developer Network.

While Firefox currently has a blocklist system, it is increasingly difficult to track and block the growing number of malicious add-ons. The new add-on signing process requires developers to follow Mozilla Developer guidelines. Add-on signing in Firefox helps protect against browser hijackers and other malware by making it harder for them to be installed. Firefox will warn you about third-party add-ons that are not digitally signed by Mozilla. For now you can still install the unverified add-on at your own risk.

In Firefox version 43 and above, Firefox prevents you from installing unsigned add-ons and disables any unsigned add-ons that are already installed.

What types of add-ons need to be signed?

Extensions (add-ons that add features to Firefox) will need to be signed. Themes, language packs and plugins do not need to be signed.

Where would I encounter unsigned add-ons?

Add-ons installed through the official Firefox Add-ons site go through security checks before they are published. These add-ons are verified and signed. When you install an add-on through another website, Firefox checks to make sure that the add-on is digitally signed.

Install add-ons only from developers you trust. Unverified add-ons may contain malware or hijackers that can alter your settings and steal your information.

What can I do if Firefox disables an installed add-on?

If an unsigned add-on is disabled, you won't be able to use it and the Add-ons manager will show a message that the add-on could not be verified for use in Firefox and has been disabled. You can remove the add-on from Firefox and then reinstall a signed version from the Mozilla Add-ons site if one is available.

If a signed version is not available, contact the add-on developer or vendor to see if they can offer an updated and signed version of that add-on. You can also ask them to get their add-on signed.

Override add-on signing (advanced users)

You can override the setting to enforce the add-on signing requirement by changing the preference xpinstall.signatures.required to false in the Firefox Configuration Editor (about:config page). Support is not available for any changes made with the Configuration Editor so please do this at your own risk. Starting with Firefox version 48, the add-on signing requirement will be enforced with no override in Release and Beta versions of Firefox. See the MozillaWiki article, Add-ons/Extension Signing for more information.

What are my options if I want to use an unsigned add-on? (advanced users)

Firefox ESR version 45, as well as the Developer Edition and Nightly versions of Firefox, will allow you to override the setting to enforce the add-on signing requirement by changing the preference xpinstall.signatures.required to false in the Firefox Configuration Editor (about:config page). There are also special unbranded versions of Firefox that allow this override. See the MozillaWiki article, Add-ons/Extension Signing for more information.

Was this article helpful?

Please wait...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More