പാസ്വേഡ് മാനേജർ - ഓർക്കുക, ഇല്ലാതാക്കുക , മാറ്റം , ഇറക്കുമതി ഫോക്സ് സംരക്ഷിത പാസ്വേഡുകൾ

ഫയർഫോക്സ് പാസ്വേഡ് മാനേജർ സുരക്ഷിതമായി നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നാമവും പാസ്വേഡുകളും സംഭരിക്കുന്നു തുടർന്ന് സ്വയം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന അടുത്ത തവണ ലെ നിറയുന്നു . ഈ ലേഖനം നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡുകൾ ഇല്ലാതാക്കാനും പരിരക്ഷിക്കുക , കാഴ്ച ഓർക്കാൻ പാസ്വേഡ് മാനേജർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം കാണിക്കും.

Make Firefox remember usernames and passwords

ഫയർഫോക്സ് ഇതിനകം ഒരു വെബ്സൈറ്റ് സൂക്ഷിക്കാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ഉപയോക്തൃനാമവും പാസ്വേഡും രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫയർ അവരെ ഓർക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ , അത് ചോദിക്കും .

Password 29 - Win Password 29 - Mac Password 29 - Lin password doorhanger 39
Tip: പാസ്വേഡ് പ്രോംപ്റ്റ് അത് മറെക്കും സ്മരിക്കുക പുറത്തുള്ള ക്ലിക്കുചെയ്യുന്നു . തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ , വെറും ലൊക്കേഷൻ ബാർ ഇടതുവശത്തെ കീ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഫയർഫോക്സ് പാസ്വേഡുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇല്ല എങ്കിൽ , ലേഖനം കാണുംUsernames and passwords are not saved.

In the Remember Password prompt:

 • To have Firefox remember your username and password, click Remember Password. The next time you visit the website, Firefox will automatically enter your username and password for you.
  • If you've stored the wrong username or password, just type the right one into the website and Firefox will prompt you to save it. To save the new username and password, click Update Password.
 • To tell Firefox to never remember usernames and passwords for the current website, click the drop-down menu and select Never Remember Password for This Site. In the future, when you log in to the website you won't be prompted to save the username and password.
  • If you later change your mind and would like Firefox to ask you to save usernames and passwords for this site, you'll need to remove it from the exceptions list using the Security and passwords settings.If you later change your mind and would like Firefox to ask you to save usernames and passwords for this site, you'll need to remove it from the exceptions list using the Preferences window - Security panel.
 • To skip saving your username and password this time, click the drop-down menu and select Not Now. You'll be prompted to save your username and password the next time you visit the site.
Note: Some websites offer to keep you logged in by clicking a check box on the site. This is a feature of the website and will work whether or not you have saved your username and password with Firefox.

Managing multiple accounts for a site

If you have more than one account for a site, Firefox can save all your logins. You can make Firefox fill in login information for a different account each time you visit.

 1. Right-clickControl + click on the username field to see the context menu.
 2. Click Fill Login.
 3. Choose the username you'd like to log in with. Firefox will automatically fill in your username and password for you.
  login multiple accounts 42

= പാസ്വേഡുകൾ = കാണുന്നു ഇല്ലാതാക്കുകയും എളുപ്പത്തിൽ ഫയർഫോക്സ് നിങ്ങൾക്കായി രക്ഷിച്ച ഉപയോക്തൃ പാസ്വേഡുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും .

 1. ഫയർ ഫോക്സ് ജാലകത്തിനു മുകളിലെ Firefox ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് Options തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഫയർ ഫോക്സ് ജാലകത്തിനു മുകളിലെ Tools മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് Options തിരഞ്ഞെടുക്കുക. മെനു ബാറിലെ Firefox മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് Preferences... തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഫയർ ഫോക്സ് ജാലകത്തിനു മുകളിലെ Edit മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് Preferences തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

  മെനു ബട്ടണിൽ ഞെക്കുക New Fx Menu അന്നിട്ട്‌ അടുത്തത് ExitQuit Close 29

 2. Click the Security panel.
 3. Click Saved Passwords...Saved LoginsSaved Passwords and the Password Manager will open.
saved passwords 38 password manager mac 42 password manager win 42
 • To see the passwords you have saved, click Show Passwords. When you close the window, your passwords will be automatically hidden.
 • Use the search box to find a particular website or username. Click the X in the search bar to clear your search and see the full list again.
 • To remove a username and password, select it from the list and click Remove.
 • To remove all stored usernames and passwords, click Remove All. After confirming this choice, all of your stored usernames and passwords will be deleted.
 • To import passwords from other Chrome or Internet Explorer, click Import and follow the instructions in the wizard.
To view passwords for a specific site, right-clickcontrol+click on the username field on that site, then click Fill Login, followed by View Saved Logins.

Protecting your passwords

If you use the same simple password for everything you will be more susceptible to identity theft. The Create secure passwords to keep your identity safe article shows you an easy method for creating secure passwords and using the Password Manager, as described above, will help you remember them all.

Even though the Password Manager stores your usernames and passwords on your hard drive in an encrypted format, someone with access to your computer can still see or use them. The Use a Primary Password to protect stored logins and passwords article shows you how to prevent this and keep you protected in the event your computer is lost or stolen.

നാമവും പാസ്വേഡുകളുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ?

ഈ ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങൾ നാമവും പാസ്വേഡുകളുള്ള ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ആകേണ്ടതിന്നു എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കും:

 • [ [ ഉപയോക്തൃ പാസ്വേഡും ഓർത്തില്ല ] ]
 • [ [ ] എന്റെ മാസ്റ്റർ പാസ്വേഡ് മറന്നോ ]

Was this article helpful?

Please wait...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More