Tykač Adobe Flash je spadnył - zadźěwać, zo so to znowa stanje

Zdźělenka "Tykač Adobe Flash je spadnył" so pokazuje, hdyž tykač Flash njejapcy přestanje fungować. Widejo, hra abo animacija so husto zaso wothrawa, hdyž stronu znowa začitujeće.

Plugin crash notification Fx21

Jeli tykač Flash dale spaduje, móže aktualizowanje na najnowšu wersiju tykača Flash tutón problem husto rozrisać. Tutón nastawk wujasnja, kak móžeće Flash aktualizować a pokazuje dalše rozrisanske móžnosće.

Flash aktualizować

Najnowša wersija tykača Flash měła lěpje fungować a mjenje husto spadnyć. Zo byšće přepruwował, hač Flash je aktualny, wopytajće stronu Mozilla Waše tykače přepruwiwać. Jeli tuta strona wam zdźěla, zo Flash dyrbi so aktualizować, instalujće najnowšu wersiju manuelnje. Přewjedźće za to slědowace kroki.

 1. Dźiće k sćehnjenskej stronje wothrawaka Flash Adobe a sćehńće instalowanski program Flash.
  Kedźbu: Sćehnjenska strona Adobe móže kontrolny kašćik za opcionalnu softwaru wobsahować (kaž na přikład Google Chrome abo McAfee Security Scan), kotryž je po standardźe zmóžnjeny. Jeli hóčku w kontrolnym kašćiku njewotstroniće, prjedy hač sćehnjeće, budźe so tuta software na wašim ličaku instalować, hdyž instalowanski program Flash startujeće.
 2. Hdyž sćehnjenje je dokónčene, začińće Firefox.

  Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox a wubjerće potom SkónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće potom SkónčićKlikńće na menijowej lajsće na meni Firefox a wubjerće Firefox skónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće Skónčić.

  Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a potom na symbol „Firefox skónčić“„Firefox skónčić“ Close 29 .

 3. Wočińće dataju instalowanskeho programa, kotruž sće sćahnył, a sćěhujće instrukcije.
Pokiw: Jeli maće problemy z instalowanskim programom Flash ze sćehnjenskeje strony Adobe, móžeće tutón wotkaz instalowanskeho programa Flash wužiwać, zo byšće dospołny instalowanski program direktnje sćahnył.
 1. Dźiće k sćehnjenskej stronje wothrawaka Flash Adobe a sćehńće instalowanski program Flash.
 2. Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox a wubjerće potom SkónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće potom SkónčićKlikńće na menijowej lajsće na meni Firefox a wubjerće Firefox skónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće Skónčić.

  Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a potom na symbol „Firefox skónčić“„Firefox skónčić“ Close 29 .

 3. Wočińće dataju, kotruž sće sćahnył (t. r. install_flash_player_osx_intel.dmg).
 4. Wočińće w Finder Install Adobe Flash Player.app, zo byšće instalowanski programstartował, a sćěhujće potom instrukcijam.
 1. Dźiće k sćehnjenskej stronje wothrawaka Flash Adobe.
 2. Sćehńće dataju (t. r. install_flash_player_"version"_linux."processor".tar.gz), hdyž was namołwjeja.
 3. Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox a wubjerće potom SkónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće potom SkónčićKlikńće na menijowej lajsće na meni Firefox a wubjerće Firefox skónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće Skónčić.

  Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a potom na symbol „Firefox skónčić“„Firefox skónčić“ Close 29 .

 4. Wočińće terminalowe wokno (klikńće w Gnome na meni Anwendungen, wubjerće Zubehör a potom Terminal.)
 5. Změńće zapis, hdźež sće dataju składował, kotruž sće sćahnył (na př. cd /home/user/Downloads) w terminalowym woknje.
 6. Ekstrahujće libflashplayer.so z dataje, kotruž sće sćahnył z přikazom tar -zxvf install_flash_player_"version"_linux."processor".tar.gz.
 7. Kopěrujće ekstrahowanu dataju libflashplayer.so jako superwužiwar do podzapisa plugins swojeho instalaciskeho zapisa Firefox. Jeli je so na přikład Firefox do zapisa /usr/lib/mozilla instalował, wužiwajće přikaz sudo cp libflashplayer.so /usr/lib/mozilla/plugins a zapodajće potom swoje superwužiwarske hesło, hdyž was wo to proša.

  0a85171f1802a3b0d9f46ffb997ddc02-1260326970-447-1.png

Hardwarowe pospěšenje w Flash znjemóžnić

Wjele problemow z Flash dadźa so rozrisać, hdyž hardwarowe pospěšenje w nastajenjach swojeho wothrawaka Flash znjemóžnjeće (hlejće Pomoc wothrawaka Flash - stronu nastajenjow pokazać Adobe za podrobnosće). Zo byšće hardwarowe pospěšenje w Flash znjemóžnił:

 1. Dźiće k tutej stronje pomocy Adobe Flash Player.
 2. Klikńće z prawej tastu myškiDźeržće tastu Ctrl stłóčenu za kliknjenje na logo wothrawaka Flash na tej stronje, a potom na Einstellungen w kontekstowym meniju. Nastajenja wothrawaka Adobe Flash so wočinja.
 3. Klikńće na symbol deleka nalěwo we woknje nastajenjow wothrawaka Adobe Flash, zo byšće wotrězk Anzeige wočinił.
 4. Wotstrońće hóčku z kašćika pódla Hardwarebeschleunigung aktivieren.

  fpSettings1.PNG
 5. Klikńće na Schließen, zo byšće wokno nastajenjow wothrawaka Adobe Flash začinił.
 6. Startujće Firefox znowa.
Kedźbu: Słowa Einstellungen, Anzeige, Hardwarebeschleunigung aktivieren a Schließen słušeja k programej Adobe Flash Player. Dokelž serbskorěčna wersija tutoho programa njeeksistuje, su tute słowa němsce podate.

Škitany modus w Flash znjemóžnić

Wažny: Slědowace rozrisanje za 64-bitowu wersiju Firefox njepłaći.
Škitany modus Adobe Flash móže pola někotrych wužiwarjow wisanja abo spady tykačow zawinować. Zo byšće jón znjemóžnił, přewjedźće tute kroki:
Warnowanje: Škitany modus je wěstotna funkcija Flash, kotraž je po standardźe zmóžnjena. Hdyž škitany modus Flash znjemóžnjeće, znjemóžnjeće wěstotny škit.
 1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57menu New Fx Menu a wubjerće Přidatki Fx57Addons-icon Přidatki. Zrjadowak přidatkow so wočini.

 2. Wubjerće w rajtarku zrjadowaka přidatkow wotrězk Tykače.
 3. Pytajće Shockwave Flash w lisćinje tykačow a klikńće na tłóčatko Nastajenja.
 4. Wotstrońće hóčku z kašćika pódla Škitany modus Adobe Flash zmóžnić.
  Fx38-UI-AdobeFlash-protected-mode
  Pokiw: Zo byšće wjace zhonił, čitajće nastawk Škitany modus Adobe Flash w Firefox.
 5. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a potom na Skónčić Close 29 , zo byšće Firefox dospołnje začinił, zo by so změna wuskutkowała.
 6. Startujće Firefox znowa.

Druhe rozrisanja

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla