Slědowanski škit w priwatnym modusu

Kedźbu: Prošu aktualizujće swoju wersiju Firefox, zo byšće najnowše funkcije wužiwał.
„Tracking“ (Slědowanje) so powšitkownje na zběranje přehladowanskich datow wosoby přez wjacore sydła poćahuje. Funkcija „Slědowanski škit“ wužiwa lisćinu, kotruž Disconnect k dispoziciji staja, zo by slědowaki identifikowała a blokowała.

Zo byšće wjace wo slědowanju a standardach čitał, kotrež Disconnect wužiwa, zo by swoju lisćinu wutworił, hlejće tu. Zhońće wjace wo lisćinach, kotrež Firefox za slědowanski škit wužiwa.

Škitowy symbol so we wašim adresowym polu jewi, hdyžkuli Firefox domeny blokuje, kotrež slěduja.

tracking protection 42

Zo byšće hladał, kotre resursy so blokuja, móžeće webkonsolu wočinić a za zdźělenkami pod rajtarkom Wěstota pytać.

Blokowanske lisćiny w Firefox

Přińdźe we wersiji 43

Započinajo z wersiju 43 Firefox, móžeće blokowansku lisćinu změnić, kotraž so za blokowanje slědowanja přez třećich wužiwa. Po standardźe wužiwa priwatny modus ze slědowanskim škitom zakładnu škitowu lisćinu wot Disconnect.me. Móžeće to změnić, wužiwajo město toho striktnu škitowu lisćinu wot Disconnect.me.

Započinajo z wersiju 43 Firefox, móžeće blokowansku lisćinu změnić, kotraž so za blokowanje slědowanje přez třećich wužiwa. Po standardźe wužiwa priwatny modus ze slědowanskim škitom zakładnu škitowu lisćinu wot Disconnect.me. Móžeće to změnić, wužiwajo město toho striktnu škitowu lisćinu wot Disconnect.me.

 • Zakładna škitowa lisćina blokuje powšitkownje znate analyzowace slědowaki, slědowaki dźělenja ze socialnymi syćemi a wabjenske slědowaki. Zakładna škitowa lisćina wšak dowola někotre znate wobsahowe slědowaki, zo by kóncowanje websydłow w mjezach dźeržała.
 • Lisćina striktneho škita blokuje wšě znate slědowaki, t. r. analyzowace slědowaki, slědowaki dźělenja ze socialnymi syćemi a wabjenske slědowaki kaž tež wobsahowe slědowaki. Striktna lisćina kóncuje někotre wideja, diashowy a někotre socialne syće.

Wašu blokowansku lisćinu změnić

To hišće we wašej wersiji Firefox k dispoziciji njeje. Prošu aktualizujće Firefox na najnowšu wersiju.
 1. Klikńće na menijowe tłóčatko new fx menu a potom na „Nastajenja“.
 2. Klikńće na Priwatnosć nalěwo.
 3. Klikńće na tłóčatko Blokowansku lisćinu změnić pódla “Slědowanski škit w priwatnych woknach wužiwać” a wubjeŕce blokowansku lisćinu, kotruž chceće wužiwać.
 4. Klikńće na Změny składować. Budźeće dialogowe polo "Firefox znowa startować" widźeć, ze zdźělenku Firefox dyrbi so startować, zo bychu so blokowanske lisćiny změnili.
 5. Hdyž Firefox je so znowa startował, móžeće rajtark NastajenjaNastajenja začinić.

Slědowanski škit znjemóžnić

Po standardźe je slědowanski škit zmóžnjeny, hdyž sće w priwatnym woknje. Móžeće slědowanski škit za jednotliwe sydło abo za wšě sydła znjemóžnić.

Slědowanski škit za jednotliwe sydła znjemóžnić

 1. Škitowy symbol so zjewi, hdyž Firefox slědowaki na stronje aktiwnje blokuje. Klikńće na škitowy symbol, zo byšće kontrolny centrum wočinił.
 2. Klikńće w kontrolnym centrumje na Škit za tute posedźenje znjemóžnić.
  slědowanski škit znjemóžnić fx48
 3. Hdyž slědowanski škit je znjemóžnjeny, so škitowy symbol z čerwjenej nakósnej smužku tracking protection off fxos we wašim adresowym polu zjewi.
Zo byšće slědowanski škit zaso zmóžnił, klikńće znowa na škitowy symbol a potom na Škit zmóžnić.

Dokelž priwatny modus žane informacije wo wašim přehladowanskim posedźenju njewobchowuje, hdyž slědowanski škit za sydło znjemóžnjeće, płaći to jenož za tute posedźenje. Hdyž nowe priwatne posedźenje startujeće, budźe slědowanski škit zaso za wšě sydła zmóžnjene.

Slědowanski škit za wšě sydła znjemóžnić

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko new fx menu , a potom na NastajenjaNastajenja.
 2. Klikńće na wotrězk Priwatnosć a wotstrońće potom hóčku pódla Slědowanski škit w priwatnych woknach wužiwać.
  nastajenja priwatnosć slědowanski škit fx48
 3. Začińće rajtark, zo byšće swoje změny składował.
Pokiw: Móžeće slědowanski škit tež z priwatneje startoweje strony znjemóžnić:

Priwatne wokno priwatny modus startowa strona fx48

Jeli sće hižo w priwatnym woknje, zapodajće about:privatebrowsing w adresowym polu a tłóčće tastu , zo byšće k priwatnej startowej stronje šoł.

Klikńće na wotkaz Slědowanski škit znjemóžnić. Jeli slědowanski škit je hižo znjemóžnjeny, móžeće jón zaso z priwatneje startoweje strony zmóžnić. Zo byšće to činił, klikńće na wotkaz Slědowanski škit zmóžnić.

Klikńće na zelene tłóčatko z hóčku, zo byšće slědowanski škit znjemóžnił. Je-li slědowanski škit hižo znjemóžnjeny, móžeće jón na startowej stronje priwatneho modusa zaso zmóžnić. Klikńće na tłóčatko, kotrež tak wupada: Fx48TrackingOff

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla