Signowanje přidatkow

Za wužiwarjow Firefox ESR: Signowanje přidatkow budźe w ESR-wersiji 45 k dispoziciji.

Je přeco wjace přidatkow, kotrež nastajenja wašeho wobhladowaka bjez wašeje dowolnosće měnjeja abo waše daty kradnu. Někotre přidatki móžanjewitane symbolowe lajsty abo tłóčatka, měnjeja waše pytanske nastajenja přidać abo smykaja wabjenje do wašeho ličaka. Firefox budźe nětko přepruwować, hač přidatki, kotrež instalujeće, su so wot Mozilla digitalnje signow. Tutón nastawk wujasnja funkciju signowanje přidatkow a kak funguje.

Zo byšće tutu nowu funkciju wužiwał, aktualizujće na najnowšu wersiju Firefox.

Što je signowanje přidatkow?

Mozilla přepruwuje a „signuje“ přidatki, kotrež maja so po wěstotnych směrnicach. Wšě přidatki, kotrež so na addons.mozilla.org hosća, podleža tutomu procesej, zo bychu so signowali. Přidatki, kotrež so na druhich sydłach hosća, dyrbja so po samsnych směrnicach měć, zo by je Mozilla signował.

Wuwiwarjo: Zhońće wjace wo směrnicach signowanja přidatkow, hlejće Signing and distributing your add-on (jendźelsce) a Review Policies (jendźelsce) na Mozilla Developer Network.

Hačrunjež Firefox je tuchwilu system blokowanskich lisćinow, je w přiběracej měrje ćežko, rosćacu ličbu złowólnych přidatkow slědować a blokować. Nowy proces signowanja přidatkow sej wužaduje, zo wuwiwarjo směrnicy wuwiwarjow Mozilla Mozilla dodźeržuja. Signowanje přidatkow w Firefox pomha, před programami, kotrež wobhladowak kapruja, škitać a před druhimi škódnymi programami, dokelž jich instalaciju poćežuje. Firefox warnuje was před přidatkami třećich poskićowarjow, kotrež wot Mozilla digitalnje signowane njejsu. Tuchwilu móžeće hišće njewobkrućeny přidatk na swoje riziko instalować.

We wersiji Firefox 43 a nowšich, zadźěwa Firefox instalowanju njesignowanych přidatkow a znjemóžnja njesignowane přidatki, kotrež su hižo instalowane.

Kotre typy přidatkow dyrbja so signować?

Rozšěrjenja (přidatki, kotrež Firefox funkcije přidawaja) dyrbja so signować. Drasty, rěčne pakćiki a tykače njetrjebaja so signować.

Hdźe móhł ja na njesignowane přidatki storčić?

Přidatki, kotrež wot oficielneho sydła přidatkow Firefox pochadźeja, přeběža wěstotne kontrole, prjedy hač so wozjewjeja. Tute přidatki su přepruwowane a signowane. Hdyž přidatk wot druheho websydła instalujeće, přepruwuje Firefox, hač přidatk je digitalnje signowany, prjedy hač móžeće jón instalować.

Instalujće přidatki jenož wot wuwiwarjow, kotrymž dowěrjeće. Njepřepruwowane přidatki móža škódnu softwaru wobsahować abo waše nastajenja manipulować a waše daty kradnyć.

Što móžu činić, jeli Firefox instalowany přidatk znjemóžnja?

Jeli njesignowany přidatk je zmóžnjeny, njemóžéce jón wužiwać a zrjadowak přidatkow powěsć pokaza, zo přidatk njeda so za wužiwanje w Firefox wobkrućić a je so znjemóžnił.. Móžeće přidatk z Firefox wotstronić a potom signowanu wersiju wot sydła přidatkow Mozilla instalować, jeli tajki k dispoziciji steji.

Jeli signowana wersija k dispoziciji njeje, stajće so z wuwiwarjom přidatka do zwiska, zo byšće zhonił, hač wón móže zaktualizowanu a signowanu wersiju toho přidatka poskićić. Móžeće tež jeho prosyć, zo by swój přidatk signował.

Wunuzowanju signowanja přidatkow zadźěwać (nazhonjeni wužiwarjo)

Móžeće wunuzowanju signowanja přidatkow zadźěwać: Stajće nastajenje xpinstall.signatures.required w konfiguraciskim editorje Firefox (strona about:config) na false. Za změny w konfiguraciskim editorje podpěra njeje, dyrbiće to na swoje riziko činić. Započinajo z wersiju 48 so signowanje přidatkow wunuzuje bjez toho, zo byšće móhł tomu w kónčnych a betawersijach Firefox zadźěwać. Čitajće nastawk Add-ons/Extension Signing (jendźelsce) za dalše informacije.

Kotre móžnosće mam, jeli chcu njesignowany přidatk wužiwać? (nazhonjeni wužiwarjo)

Firefox ESR wersija 45 a tež wuwiwarska edicija a nócne wersije Firefox wam zmóžnja, nastajenje, kotrež signowanje přidatka wunuzuje, znjemóžnić. Změńće w konfiguraciskim editorje Firefox (strona about:config) hódnotu nastajajenja xpinstall.signatures.required do false. Su tež wosebite wersije Firefox bjez twaroweho znamjenja, kotrež tute přepisanje zmóžnjeja. Čitanski nastawk MozillaWiki, Add-ons/Extension Signing (jendźelsce) za dalše informacije.

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla