Přidatki znjemóžnić abo wotstronić

Rozšěrjenja, drasty a tykače su wšě typy přidatkow za Firefox. Tutón nastawk wopisuje, kak móžeće přidatki w Firefox znjemóžnić a wotstronić.

Kak móžu rozšěrjenja a drasty znjemóžnić?

Při znjemóžnjenju so přidatk njewotstronja:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57menu New Fx Menu a wubjerće Přidatki Fx57Addons-icon Přidatki. Zrjadowak přidatkow so wočini.

 2. Wubjerće w rajtarku zrjadowaka přidatkow wotrězk Rozšěrjenja abo Zwonkowny napohlad.
 3. Přidatki Rozšěrjenja Přidatki Zwonkowny napohlad
 4. Wubjerće přidatk, kotryž chceće znjemóžnić.
 5. Klikńće na jeho tłóčatko Znjemóžnić.
  Rozšěrjenje znjemóžnić
 6. Klikńće na Nětko znowa startować, jeli so jewi. Waše rajtarki budu so składować a po znowastartowanju zaso wobnowjeć.

Zo byšće přidatk zaso zmóžnił, pytajće jón w lisćinje přidatkow a klikńće na Zmóžnić a startujće potom Firefox znowa, jeli to je trěbne. Rozšěrjenje zmóžnić

Kak móžu tykače znjemóžnić?

Mozilla planuje, podpěru za wšě NPAPI-tykače nimo Flash w měrcu 2017 zastajić, hdyž so wersija 52 Firefox wozjewi. Hlejće tutón nastawk a tutón blogowy přinošk za podrobnosće.
Při znjemóžnjenju so tykač njewotstronja:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57menu New Fx Menu a wubjerće Přidatki Fx57Addons-icon Přidatki. Zrjadowak přidatkow so wočini.

 2. Wubjerće w rajtarku zrjadowaka přidatkow wotrězk Tykače.
 3. Přidatki Tykače
 4. Wubjerće tykač, kotryž chceće znjemóžnić.
 5. Wubjerće Ženje njeaktiwizować z jeho wuběranskeho menija.
  Tykač ženje njeaktiwizować

Zo byšće přidatk zaso zmóžnił, pytajće jón w lisćinje přidatkow a wubjerće Přeco aktiwizować z jeho wuběranskeho menija. Tykač přeco aktiwizować

Kak móžu rozšěrjenja a drasty wotstronić?

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57menu New Fx Menu a wubjerće Přidatki Fx57Addons-icon Přidatki. Zrjadowak přidatkow so wočini.

 2. Wubjerće w rajtarku zrjadowaka přidatkow wotrězk Rozšěrjenja abo Zwonkowny napohlad.
 3. Přidatki Rozšěrjenja Přidatki Zwonkowny napohlad
 4. Wubjerće přidatk, kotryž chceće wotstronić.
 5. Klikńće na tłóčatko Wotstronić.
  Rozšěrjenje wotstronić
 6. Klikńće na Nětko znowa startować, jeli so to jewi. Waše rajtarki budu so składować a po znowastartowanju zaso wobnowjeć.

Kak móžu tykače wotinstalować?

Najwjace tykačow přinjese swoje wotinstalowanske programy sobu. Za pomoc při wotinstalowanju někotrych hustych tykačow, wobhladajće sej tutu lisćinu nastawkow a wubjerće nastawk za tykač, kotryž chceće wotinstalować.

Rozrisowanje problemow

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla