Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

web starts reloading infinitely

 • 4 απαντήσεις
 • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 14 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από 6redvvest9

more options

WebGL warning: <Present>: Swap chain surface creation failed. WebGL context was lost. WebGL warning: <Present>: Swap chain surface creation failed. WebGL context was lost. WebGL warning: <Present>: Swap chain surface creation failed. WebGL context was lost. WebGL warning: <Present>: Swap chain surface creation failed. WebGL context was lost. WebGL warning: <Present>: Swap chain surface creation failed. WebGL context was lost. THREE.WebGLRenderer: Context Lost. 5 three.module.js:28674:11 THREE.WebGLRenderer: Context Restored. 5 three.module.js:28682:11

I got these errors on my console when I load the page. Everything is correct, but after doing some actions (button clicks or text inputting), the web is crashing, and I get these errors in the console, and it starts infinitely reloading.

You can try it here: https://west.software/

WebGL warning: <Present>: Swap chain surface creation failed. WebGL context was lost. WebGL warning: <Present>: Swap chain surface creation failed. WebGL context was lost. WebGL warning: <Present>: Swap chain surface creation failed. WebGL context was lost. WebGL warning: <Present>: Swap chain surface creation failed. WebGL context was lost. WebGL warning: <Present>: Swap chain surface creation failed. WebGL context was lost. THREE.WebGLRenderer: Context Lost. 5 three.module.js:28674:11 THREE.WebGLRenderer: Context Restored. 5 three.module.js:28682:11 I got these errors on my console when I load the page. Everything is correct, but after doing some actions (button clicks or text inputting), the web is crashing, and I get these errors in the console, and it starts infinitely reloading. You can try it here: https://west.software/

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Does it still happen in a new profile? An easy way to test a new profile is to install Developer Edition and see if it happens there or refresh your existing profile.

Χρήσιμο;

more options

Thank you, for your answer!

Unfortunatelly it didn't help.

As i noticed the error is related to this line: frameloop="always" when I change it to frameloop="demand", web works good, but I wanna use "always"

The importang thing I noticed that before infinite reloading CanvasRender is usin 98 CPU


import React, { Suspense } from "react"; import { Canvas } from "@react-three/fiber"; import { Decal, Float, OrbitControls, Preload, useTexture } from "@react-three/drei";


import CanvasLoader from "./Loader"const Ball = (props) => {

 const [decal] = useTexture([props.imgUrl])
 return (
  <Float speed={.005} rotationIntensity={1} floatIntensity={2}>
   <ambientLight intensity={.25} />
   <directionalLight position={[0, 0, .05]} />
   <mesh castShadow receiveShadow scale={2.75}>
    <icosahedronGeometry args={[1, 1]} />
    <meshStandardMaterial
     color="#8176AF"
     polygonOffset
     polygonOffsetFactor={1}
     flatShading
    />
    <Decal position={[0, 0, 1]} rotation={[2 * Math.PI, 0, 6.25]} flatShading map={decal} />
   </mesh>
  </Float>
 )

}

const BallCanvas = ({ icon }) => {

 return (
  <Canvas
   frameloop="always"
   gl={{ preserveDrawingBuffer: true }}
  >
   <Suspense fallback={<CanvasLoader/>}>
    <OrbitControls
     enableZoom={false}
    />
    <Ball imgUrl={icon} />
   </Suspense>
   <Preload all />
  </Canvas>
 )
</pre>

}

export default BallCanvas;

Χρήσιμο;

more options

The site fails to load for me with WebGL disabled (webgl.disabled set to true in about:config) which can also happen if there is a graphics failure. Since it is only being used for some ball decorations, it should be able to fail gracefully and load without them.

Χρήσιμο;

more options

for me it is set to true, but the problem is still here

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.