Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox crashes

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 3 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

Hi,

Firefox crashes when connecting to application in non-private mode, but does not crash when connecting in private mode. Below is the crash report.

Accessibility: Active AccessibilityClient: firefox.exe|65.0.0.6963 AccessibilityInProcClient: 0x400 AdapterDeviceID: 0x591b AdapterDriverVersion: 21.20.16.4627 AdapterSubsysID: 00000000 AdapterVendorID: 0x8086 Add-ons: ciscowebexstart1%40cisco.com:1.0.12,screenshots%40mozilla.org:35.0.0,webcompat%40mozilla.org:3.0.0,formautofill%40mozilla.org:1.0 AvailablePageFile: 25188855808 AvailablePhysicalMemory: 22767136768 AvailableVirtualMemory: 140735584608256 BIOS_Manufacturer: HP BlockedDllList: BreakpadReserveAddress: 1722382155776 BreakpadReserveSize: 83886080 BuildID: 20190124174741 CPUMicrocodeVersion: 0x8e ContentSandboxCapable: 1 ContentSandboxLevel: 5 CrashTime: 1549399057 DOMIPCEnabled: 1 EMCheckCompatibility: true EventLoopNestingLevel: 1 FramePoisonBase: 9223372036600889344 FramePoisonSize: 65536 GPUProcessLaunchCount: 1 GPUProcessStatus: Running InstallTime: 1549371644 MemoryErrorCorrection: None ModuleSignatureInfo: {"CrowdStrike, Inc.":["umppc8305.dll"],"Elastica Inc.":["RAgentDrv.dll","RAgentNsp.dll"],"Malwarebytes Corporation":["mbae64.dll"],"Microsoft Corporation":["api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll","api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll","api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll","api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll","api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll","api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll","api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll","api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll","api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll","api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll","api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll","api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll","msvcp140.dll","VCRUNTIME140.dll"],"Microsoft Windows":["ole32.dll","setupapi.dll","wintrust.dll","wtsapi32.dll","evr.dll","MSAudDecMFT.dll","mfperfhelper.dll","msmpeg2vdec.dll","mf.dll","ondemandconnroutehelper.dll","explorerframe.dll","twinapi.dll","dataexchange.dll","aepic.dll","mscms.dll","ntshrui.dll","oleacc.dll","OneCoreUAPCommonProxyStub.dll","DWrite.dll","srvcli.dll","wscapi.dll","edputil.dll","credui.dll","OneCoreCommonProxyStub.dll","cscapi.dll","NapiNSP.dll","dxva2.dll","usp10.dll","dbgcore.dll","dbghelp.dll","pnrpnsp.dll","winrnr.dll","wsock32.dll","version.dll","cldapi.dll","linkinfo.dll","urlmon.dll","fltLib.dll","rasadhlp.dll","secur32.dll","AudioSes.dll","MMDevAPI.dll","nlaapi.dll","wshbth.dll","avrt.dll","RTWorkQ.dll","dhcpcsvc.dll","dhcpcsvc6.DLL","mfplat.dll","FWPUCLNT.DLL","winnsi.dll","msvcp110_win.dll","policymanager.dll","iertutil.dll","d3d11.dll","dcomp.dll","WinTypes.dll","CoreMessaging.dll","CoreUIComponents.dll","TextInputFramework.dll","WINMMBASE.dll","winmm.dll","uxtheme.dll","rmclient.dll","twinapi.appcore.dll","dwmapi.dll","gpapi.dll","dxgi.dll","wininet.dll","winhttp.dll","propsys.dll","ntmarta.dll","winsta.dll","rsaenh.dll","IPHLPAPI.DLL","dnsapi.dll","mswsock.dll","cryptsp.dll","CRYPTBASE.DLL","bcrypt.dll","devobj.dll","sspicli.dll","userenv.dll","profapi.dll","powrprof.dll","msasn1.dll","kernel.appcore.dll","ucrtbase.dll","bcryptPrimitives.dll","crypt32.dll","windows.storage.dll","KERNELBASE.dll","msvcp_win.dll","win32u.dll","cfgmgr32.dll","gdi32full.dll","shell32.dll","msvcrt.dll","imm32.dll","rpcrt4.dll","imagehlp.dll","shlwapi.dll","oleaut32.dll","advapi32.dll","user32.dll","SHCore.dll","msctf.dll","ws2_32.dll","nsi.dll","clbcatq.dll","sechost.dll","psapi.dll","combase.dll","gdi32.dll","kernel32.dll","ntdll.dll"],"Mozilla Corporation":["firefox.exe","xul.dll","nss3.dll","mozavcodec.dll","freebl3.dll","nssckbi.dll","softokn3.dll","mozavutil.dll","mozglue.dll","ia2marshal.dll","lgpllibs.dll"],"Symantec Corporation":["IPSEng64.dll","sysfer.dll"]} MozCrashReason: MOZ_CRASH(Should never get here!) Notes: FP(D00-L1000-W00001000-T000) Has dual GPUs. GPU #2: AdapterVendorID2: 0x10de, AdapterDeviceID2: 0x1436, AdapterSubsysID2: 00000000, AdapterDriverVersion2: 22.21.13.8216DWrite? DWrite+ WR? WR- OMTP? OMTP+4 ProductID: {ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384} ProductName: Firefox ProxyStreamSize: 136 ProxyStreamSizeFrom: IStream::Stat ReleaseChannel: release SafeMode: 0 SecondsSinceLastCrash: 624562 StartupCrash: 0 StartupTime: 1549371644 SystemMemoryUsePercentage: 33 TelemetryEnvironment: {"build":{"applicationId":"{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}","applicationName":"Firefox","architecture":"x86-64","buildId":"20190124174741","version":"65.0","vendor":"Mozilla","displayVersion":"65.0","platformVersion":"65.0","xpcomAbi":"x86_64-msvc","updaterAvailable":true},"partner":{"distributionId":null,"distributionVersion":null,"partnerId":null,"distributor":null,"distributorChannel":null,"partnerNames":[]},"system":{"memoryMB":32647,"virtualMaxMB":134217728,"cpu":{"count":8,"cores":4,"vendor":"GenuineIntel","family":6,"model":158,"stepping":9,"l2cacheKB":256,"l3cacheKB":8192,"speedMHz":2904,"extensions":["hasMMX","hasSSE","hasSSE2","hasSSE3","hasSSSE3","hasSSE4_1","hasSSE4_2","hasAVX","hasAVX2","hasAES"]},"os":{"name":"Windows_NT","version":"10.0","locale":"en-US","servicePackMajor":0,"servicePackMinor":0,"windowsBuildNumber":16299,"windowsUBR":904,"installYear":2018},"hdd":{"profile":{"model":"SAMSUNG MZVPW256HEGL-000H1","revision":"CXZ74H0Q"},"binary":{"model":"ST1000LM049-2GH172","revision":"RXM3"},"system":{"model":"SAMSUNG MZVPW256HEGL-000H1","revision":"CXZ74H0Q"}},"gfx":{"D2DEnabled":true,"DWriteEnabled":true,"ContentBackend":"Skia","adapters":[{"description":"Intel(R) HD Graphics 630","vendorID":"0x8086","deviceID":"0x591b","subsysID":"00000000","RAM":null,"driver":"igdumdim64 igd10iumd64 igd10iumd64 igd12umd64 igdumdim32 igd10iumd32 igd10iumd32 igd12umd32","driverVersion":"21.20.16.4627","driverDate":"3-9-2017","GPUActive":true},{"description":"NVIDIA Quadro M2200","vendorID":"0x10de","deviceID":"0x1436","subsysID":"00000000","RAM":4096,"driver":"C:\\WINDOWS\\System32\\DriverStore\\FileRepository\\nvbl.inf_amd64_bbeca577fe7053a8\\nvldumdx.dll,C:\\WINDOWS\\System32\\DriverStore\\FileRepository\\nvbl.inf_amd64_bbeca577fe7053a8\\nvldumdx.dll,C:\\WINDOWS\\System32\\DriverStore\\FileRepository\\nvbl.inf_amd64_bbeca577fe7053a8\\nvldumdx.dll,C:\\WINDOWS\\System32\\DriverStore\\FileRepository\\nvbl.inf_amd64_bbeca577fe7053a8\\nvldumdx.dll C:\\WINDOWS\\System32\\DriverStore\\FileRepository\\nvbl.inf_amd64_bbeca577fe7053a8\\nvldumd.dll,C:\\WINDOWS\\System32\\DriverStore\\FileRepository\\nvbl.inf_amd64_bbeca577fe7053a8\\nvldumd.dll,C:\\WINDOWS\\System32\\DriverStore\\FileRepository\\nvbl.inf_amd64_bbeca577fe7053a8\\nvldumd.dll,C:\\WINDOWS\\System32\\DriverStore\\FileRepository\\nvbl.inf_amd64_bbeca577fe7053a8\\nvldumd.dll","driverVersion":"22.21.13.8216","driverDate":"5-9-2017","GPUActive":false}],"monitors":[{"screenWidth":1920,"screenHeight":1080,"refreshRate":60,"pseudoDisplay":false},{"screenWidth":3440,"screenHeight":1440,"refreshRate":60,"pseudoDisplay":false},{"screenWidth":3440,"screenHeight":1440,"refreshRate":60,"pseudoDisplay":false}],"features":{"compositor":"d3d11","gpuProcess":{"status":"available"},"wrQualified":{"status":"blocked"},"webrender":{"status":"opt-in"},"advancedLayers":{"status":"available"},"d3d11":{"status":"available","version":45312,"warp":false,"textureSharing":true,"blacklisted":false},"d2d":{"status":"available","version":"1.1"}}},"appleModelId":null,"isWow64":false,"sec":{"antivirus":["Symantec Endpoint Protection"],"antispyware":null,"firewall":["Symantec Endpoint Protection","Windows Firewall"]}},"settings":{"blocklistEnabled":true,"e10sEnabled":true,"e10sMultiProcesses":4,"telemetryEnabled":false,"locale":"en-US","update":{"channel":"release","enabled":true,"autoDownload":true},"userPrefs":{"browser.cache.disk.capacity":1048576,"browser.search.region":"US","browser.search.widget.inNavBar":true},"sandbox":{"effectiveContentProcessLevel":5},"addonCompatibilityCheckEnabled":true,"isDefaultBrowser":false,"defaultSearchEngine":"google-b-1-d","defaultSearchEngineData":{"name":"Google","loadPath":"jar:[app]/omni.ja!/google-b-1-d.xml","origin":"default","submissionURL":"https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&q="},"searchCohort":"nov17-2"},"profile":{"creationDate":17855},"addons":{"activeAddons":{"ciscowebexstart1@cisco.com":{"version":"1.0.12","scope":1,"type":"extension","updateDay":17904,"isSystem":false,"isWebExtension":true,"multiprocessCompatible":true,"blocklisted":false,"description":"Join WebEx meetings using Firefox ™","name":"Cisco WebEx Extension","userDisabled":false,"appDisabled":false,"foreignInstall":false,"hasBinaryComponents":false,"installDay":17904,"signedState":2},"screenshots@mozilla.org":{"version":"35.0.0","scope":1,"type":"extension","updateDay":17932,"isSystem":true,"isWebExtension":true,"multiprocessCompatible":true,"blocklisted":false,"description":"Take clips and screenshots from the Web and save them temporarily or permanently.","name":"Firefox Screenshots","userDisabled":false,"appDisabled":false,"foreignInstall":false,"hasBinaryComponents":false,"installDay":17345},"webcompat@mozilla.org":{"version":"3.0.0","scope":1,"type":"extension","updateDay":17887,"isSystem":true,"isWebExtension":true,"multiprocessCompatible":true,"blocklisted":false,"description":"Urgent post-release fixes for web compatibility.","name":"Web Compat","userDisabled":false,"appDisabled":false,"foreignInstall":false,"hasBinaryComponents":false,"installDay":17345},"formautofill@mozilla.org":{"version":"1.0","scope":1,"type":"extension","updateDay":17932,"isSystem":true,"isWebExtension":true,"multiprocessCompatible":true,"blocklisted":false,"description":null,"name":"Form

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

This is the rest of the report. Autofill","userDisabled":false,"appDisabled":false,"foreignInstall":false,"hasBinaryComponents":false,"installDay":17886}},"theme":{"id":"default-theme@mozilla.org","blocklisted":false,"description":"The default theme.","name":"Default","userDisabled":false,"appDisabled":false,"version":"","scope":1,"foreignInstall":false,"hasBinaryComponents":false,"installDay":0,"updateDay":0},"activePlugins":[{"name":"dummy","version":"0.1","description":"Blocklist unavailable","blocklisted":false,"disabled":true,"clicktoplay":false,"mimeTypes":["text/there.is.only.blocklist"],"updateDay":17932}],"activeGMPlugins":{"dummy-gmp":{"version":"0.1","userDisabled":false,"applyBackgroundUpdates":1}},"persona":"default-theme@mozilla.org"},"experiments":{"searchCohort":{"branch":"nov17-2"}}} ThreadIdNameMapping: 12256:"Gecko_IOThread",6848:"JS Watchdog",22948:"JS Helper",22184:"JS Helper",21040:"JS Helper",15668:"JS Helper",10988:"JS Helper",16444:"JS Helper",14064:"JS Helper",25700:"JS Helper",11168:"Timer",13656:"Link Monitor",25476:"Socket Thread",9472:"IPDL Background",22600:"VsyncIOThread",16472:"WindowsVsyncThread",8616:"Compositor",28324:"ImgDecoder #1",23380:"ImageIO",18976:"Cache2 I/O",12948:"Cookie",3160:"DOM Worker",29120:"GMPThread",29124:"Worker Launcher",29212:"HTML5 Parser",29248:"StyleThread#0",29252:"StyleThread#1",29256:"StyleThread#2",29260:"StyleThread#3",29264:"StyleThread#4",29268:"StyleThread#5",29272:"ImageBridgeChild",29376:"ProcessHangMon",29392:"DOM Worker",29552:"DataStorage",29692:"Cache I/O",28896:"mozStorage #1",28892:"localStorage DB",28944:"QuotaManager IO",29012:"URL Classifier",29048:"Classifier Update",29136:"COM MTA",29396:"mozStorage #2",29460:"mozStorage #3",28724:"SaveScripts",29628:"DOM Worker",29328:"mozStorage #4",29556:"mozStorage #5",12324:"mozStorage #6",29464:"ImgDecoder #2",29924:"mozStorage #7",29932:"mozStorage #8",18788:"a11y telemetry",24220:"ProxyResolution",9340:"DNS Resolver #33",24428:"DNS Resolver #34",30048:"StreamTrans #413",20556:"SSL Cert #69",13116:"SSL Cert #70", Throttleable: 1 TotalPageFile: 39333339136 TotalPhysicalMemory: 34233065472 TotalVirtualMemory: 140737488224256 UptimeTS: 77747.585687428 User32BeforeBlocklist: 1 Vendor: Mozilla Version: 65.0 Winsock_LSP: Hyper-V RAW : 2 : 34 : 1 : 1 : 0x20026 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 1234191b-4bf7-4ca7-86e0-dfd7c32b5445

REACHAGENT MSAFD Tcpip [TCP/IP] : 2 : 2 : 1 : 6 : 0x20066 : 0x8 : %PROGRAMFILES(x86)%\Elastica-Reach\x64\RAgentDrv.dll :  :  
REACHAGENT MSAFD Tcpip [UDP/IP] : 2 : 2 : 2 : 17 : 0x20609 : 0x8 : %PROGRAMFILES(x86)%\Elastica-Reach\x64\RAgentDrv.dll :  :  
REACHAGENT MSAFD Tcpip [TCP/IPv6] : 2 : 23 : 1 : 6 : 0x20066 : 0x8 : %PROGRAMFILES(x86)%\Elastica-Reach\x64\RAgentDrv.dll :  :  
REACHAGENT MSAFD Tcpip [UDP/IPv6] : 2 : 23 : 2 : 17 : 0x20609 : 0x8 : %PROGRAMFILES(x86)%\Elastica-Reach\x64\RAgentDrv.dll :  :  
MSAFD Tcpip [TCP/IP] : 2 : 2 : 1 : 6 : 0x20066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : e70f1aa0-ab8b-11cf-8ca3-00805f48a192 
MSAFD Tcpip [UDP/IP] : 2 : 2 : 2 : 17 : 0x20609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : e70f1aa0-ab8b-11cf-8ca3-00805f48a192 
MSAFD Tcpip [RAW/IP] : 2 : 2 : 3 : 0 : 0x20609 : 0xc : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : e70f1aa0-ab8b-11cf-8ca3-00805f48a192 
MSAFD Tcpip [TCP/IPv6] : 2 : 23 : 1 : 6 : 0x20066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : f9eab0c0-26d4-11d0-bbbf-00aa006c34e4 
MSAFD Tcpip [UDP/IPv6] : 2 : 23 : 2 : 17 : 0x20609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : f9eab0c0-26d4-11d0-bbbf-00aa006c34e4 
MSAFD Tcpip [RAW/IPv6] : 2 : 23 : 3 : 0 : 0x20609 : 0xc : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : f9eab0c0-26d4-11d0-bbbf-00aa006c34e4 
RSVP TCPv6 Service Provider : 2 : 23 : 1 : 6 : 0x22066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a 
RSVP TCP Service Provider : 2 : 2 : 1 : 6 : 0x22066 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a 
RSVP UDPv6 Service Provider : 2 : 23 : 2 : 17 : 0x22609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a 
RSVP UDP Service Provider : 2 : 2 : 2 : 17 : 0x22609 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 9d60a9e0-337a-11d0-bd88-0000c082e69a 
MSAFD Irda [IrDA] : 2 : 26 : 1 : 1 : 0x20006 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 3972523d-2af1-11d1-b655-00805f3642cc 
MSAFD RfComm [Bluetooth] : 2 : 32 : 1 : 3 : 0x20026 : 0x8 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll :  : 9fc48064-7298-43e4-b7bd-181f2089792a 
REACH AGENT LSP : 30 : 2 : 0 : 0 : 0x20066 : 0x4 : %PROGRAMFILES(x86)%\Elastica-Reach\x64\RAgentDrv.dll : 0x80000004 : a6274706-7d07-4d2c-9a52-4b93aba3b0b8

useragent_locale: en-US

This report also contains technical information about the state of the application when it crashed.

more options

In the address bar, type about:crashes<enter>. Note: If any reports do not have BP- in front of the numbers/letters, click it to submit them.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

Using your mouse, mark the most recent 7 - 10 Submitted crash reports, and copy them. Now go to the reply box and paste them in.

aboutcrashesFx57

For more help on crash reports, see; https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-asking-support