Rejtarki wužywaś, aby wjele websedłow w jadnem woknje organizěrowało

Rejtarki wam zmóžnjaju někotare websedła w jadnom woknje wócyniś a organizěrowaś. To zajźujo pśepołnjenjeju wašeje wobrazowki a wólažcujo pśešaltowanje mjazy sedłami. Toś ten nastawk wobjadna zakłady wó wužywanju rejtarkow.

14d655966b77272ea0571900f4b4d7a8-1258843513-721-1.png
tabs australis

Kak mógu nowy rejtark napóraś?

Aby nowy rejtark napórał, klikniśo na tłocašk „Nowy rejtark“ napšawo wót slědnego rejtarka. Aby nowy rejtark wócynił, klikniśo na plusowy symbol + napšawo pódla slědnego rejtarka. Kursor zjawijo se w adresowem pólu, aby mógał swóje pytanje abo swój URL zapódaś.

14d655966b77272ea0571900f4b4d7a8-1258843513-721-2.png open tab fx29
Tastowa kombinacija: Móžośo teke Strg + Tcmd ⌘ + T tłocyś město togo, aby myšku wužywał.

Wótkaze w nowem rejtarku wócyniś

Gaž kliknjośo na wótkaz, wócynja se w normalnem paźe w aktualnem rejtarku. Jolic cośo wótkaz město togo w nowem rejtarku wócyniś, klikniśo jadnorje z pšaweju tastuklikniśo jadnorje z tłoconeju tastu Strg na wótkaz a wubjeŕśo Wótkaz w nowem rejtarku wócyniś z kontekstowego menija.

Kak mógu rejtarki zacyniś?

Aby rejtark zacynił, klikniśo jadnorje na symbol x na rejtarku.

  • Móžośo teke tastowu kombinaciju Strg + Wcmd ⌘ + W wužywaś, aby aktualny rejtark zacynił.
    14d655966b77272ea0571900f4b4d7a8-1258939871-569-1.png close tab fx29

Zacynjony rejtark zasej wócyniś

  • Aby rejtark wócynił, kótaryž sćo z pśigódy zacynił, źiśo k zachopjeńkoju wokna Firefox,menijowej rědce, klikniśo na meni Historija, pótom dołoj k Tuchylu zacynjone rejtarki a wubjeŕśo rejtark, kótaryž cośo wótnowiś.
  • Aby rejtark zasej wócynił, kótarež sćo z pśigódy zacynił, klikniśo na menijowy tłocašk new fx menu a pótom na Historija a skóńcnje na Zacynjone rejtarki wótnowiś.
  • Móžośo teke tastowu kombinaciju Strg + Umsch + Tcmd ⌘ + Umsch + T wužywaś, aby rowno zacynjony rejtark zasej wócynił.

Kak mógu swóje rejtarki organizěrowaś?

Pórěd rejtarkow změniś

Aby rejtark na drugu poziciju na rejtarkowej rědce pśesunuł, śěgniśo jen jadnorje tam z pomocu swójeje myški. Mjaztym až śěgnjośo rejtark, pokazujo wam mały indikator, źož rejtark se dostanjo.

14d655966b77272ea0571900f4b4d7a8-1258843513-721-4.png

Rejtark do nowego wokna pśesunuś

  • Aby rejtark do swójskego wokna pśesunuł, klikniśo na rejtark a śěgniśo jen pód rejtarkowu rědku. Nowe wokno se wócynijo.
  • Jolic cośo rejtark z jadnogo wokna do drugego pśesunuś, klikniśo na rejtark a śěgniśo jen na rejtarkowu rědku drugego wokna Firefox.

Wšykne rejtarki pokazaś

Jolic sćo wěcej rejtarkow wócynił nježli jo městno na rejtarkowej rědce, pokazuju se suwańske tłocaški na kóńcu rědki. Klikniśo na nje, aby rejtarkowu rědku nalěwo abo napšawo sunuł.

Móžośo teke na tłocašk "Wšykne rejtarki nalicyś" kliknuś a rejtark, kótaryž cośo, z wuběrańskego menija wubraś.

Tabs Win6 Tabs Mac6 list tabs fx29

Pśipěte rejtarki

Pśipěśe rejtarka wam zmóžnja, swóje nejlubše sedła wócynjone a jano jadno kliknjenje pšec źaržaś. Pśipěte rejtarki wócynjaju se awtomatiski, gaž startujośo Firefox. Za dalšne informacije wó pśipětych rejtarkach glejśo Pinned Tabs - keep favorite websites open and just a click away.

pinned tabs fx29
  • Aby rejtark pśipěł, klikniśo jadnorje z pšaweju tastuklikniśo jdnorje z tłoconeju tastu Strg na njen a wubjeŕśo Rejtark pśipěś.

Rejtarkowe kupki twóriś

Pokaz: Funkcija rejtarkowych kupkow jo se z Firefox wótpórała. Dalšne informacije.

Rejtarkowe kupki (teke ako Panorama znate) su lažka móžnosć, wjele rejtarkow wizuelnje organizěrowaś. Móžośo swóje rejtarki do kupkow stajiś, mjazy toś tymi kupkami pśešaltowaś a wšykne swóje wócynjone rejtarki malsnje pśepytowaś. Za dalšne informacije wó twórjenju a wužywanju rejtarkowych kupkow glejśo Rejtarkowe kupki za organizěrowanje wjele rejtarkow wužywaś.

Rejtarkowe pokaze

Problemy z rejtarkami rozwězaś

Aby problemy z rejtarkami rozwězał, glejśo:

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije