Rědy z Firefox Accounts zastojaś

Toś ten nastawk jo snaź zestarjony.

Wažna změna jo se na engelskem nastawku pśewjadła, na kótaremž toś ten pśełoženy nastawk bazěrujo. Daniž toś ten bok se njeaktualizěrujo, wam snaź to pomaga: Manage the devices linked to your Mozilla account

Trjebaśo pomoc z rědami abo słužbami na swójom konśe Firefox? How su někotare rozwězanja, kótarež wam pomagaju zachopiś.

Njewiźim swój rěd w lisćinje Zwězane rědy

Rědy, kótarež su tuchylu z wašym kontom Firefox zwězane, daju se na accounts.firefox.com/settings/ pód Zwězane słužby pokazaś.

Nic se starajśo, jolic swój rěd w lisćinje njewiźiśo, Firefox Sync měł hyšći mjazy wašymi rědami funkcioněrowaś. Waš rěd mógał felowaś, jolic zestarjetu wersiju Firefox Desktop wužywaśo, pšosym aktualizěrujśo na nejnowšu wersiju.

Jolic nejnowšu wersiju Firefox Desktop wužywaśo, pśeznańśo se, lěc sćo ze Sync zwězany:

  1. Klikniśo na menijowy tłocašk Wobraz "fx57menu" njeeksistěrujo.Fx89menuButton, aby menijowe wokno wócynił.
  2. Klikniśo na swójo konto Firefox (waša e-mailowa adresa se zjawijo, jolic sćo pśizjawjony).
    FX96 sync and save menu
  3. Gaž sćo pśizjawjony, klikniśo na Něnto synchronizěrowaś, aby ned ze synchronizěrowanim zachopił.

Wiźim dwójne zapiski w lisćinje Zwězane słužby

Jolic rěd abo słužbu w lisćinje Zwězane słužby wěcej raz wiźiśo (a sćo se wěsty, až jo ten samski), klikniśo na tłocašk Wótzjawiś pódla rěda/słužby, kótarejž matej se wótwónoźeś.

FxAConnectedDevices

Aktualny rěd se ako prědny nalicyjo, slědowany pśez nejnowše pśizjajwenja Firefox Sync rěda/słužby.

Kak mógu Firefox Accounts na swójich rědach wužywaś?

Klikniśo how, aby wěcej wó tom zgónił, kak móžośo swójomu kontoju Firefox rědy ze Sync pśidaś.

Pódobne nastawki

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije