PDF-dataje w Firefox abo w drugem cytaku wócyniś

Firefox zatwarjony PDF-cytak wopśiujo, aby PDF-dataje we woknje webwobglědowaka pokazał. Toś ten nastawk wujasnja, kak móžośo zatwarjony PDF-cytak wužywaś, kak móžośo ceste problemy rozwězaś, na kótarež snaź starcyjośo, a kak móžośo drugi PDF-cytak wužywaś.

Zatwarjony PDF-cytak Firefox

Firefox zatwarjony PDF-cytak wopśimujo, kótaryž wam zmóžnja, se skóro wšykne PDF-dataje namakane we webje bźez eksternego nałoženja woglědaś (wuwześa su PDF-dataje z wopak nastajonym MIME-typom). Zatwarjony PDF-cytak jo pó standarźe zmóžnjony. Gaž na wótkaz na PDF-dataju klikaśo abo jen z wokna ześěgnjenjow Firefox wócynjaśo, se wóna w zatwarjonem PDF-čytaku pokažo.

PDF JS

Aby wěcej wó zatwarjonem PDF-cytaku zgónił, glejśo Zatwarjony PDF-cytak Firefox wužywaś (dołojce).

PDF-cytak tśeśego póbitowarja za ześěgowanje PDF-datajow wužywaś

Gaž Firefox jo ako standard za pokazowanje PDF-datajow we wobglědowaku nastajony, móžośo hyšći ześěgnjone PDF-dataje z rědom tśeśego póbitowarja ześěgnuś. Aby PDF-dataju wócynił, kótaruž sćo ześěgnuł w Firefox z pomocu drugego cytaka:

 1. Klikniśo na ześěgnjeński symbol download icon 57 pódla adresowego póla, aby wokno ześěgnjenjow wócynił.
 2. Klikniśo z pšaweju tastu na symbol datajowego zarědnikaWinDownloadFile PDF-dataje a wubjeŕśo Wopśimujucy zarědnik wócyniś.Źaržćo tastu control tłoconu, mjaztym až na lupowy symbol MagnifyingGlassPDF-dataje klikaśo (dwójopalcowe kliknjenje) a wubjeŕśo W Finder pokazaś.
 3. Klikniśo pótom z pšaweju tastuKlikniśo pótom z tłoconeju ctrl-tastu w ześěgnjeńskem zarědniku, wubjeŕśo Wócyniś z a wubjeŕśo swój preferěrowany PDF-cytak.

Zatwarjony PDf-cytak znjemóžniś a drugi cytak wužywaś

Móžośo město zatwarjonego PDF-cytaka Firefox teke PDF-cytak tśeśego póbitowarja wužywaś, aby PDF-dataje pokazał. Aby město zatwarjonego PDF-cytaka drugi PDF-cytak wužywał:

 1. Klikniśo w menijowej rědce górjejce na wobrazowce na Firefox a wubjeŕśo Nastajenja. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja.Klikniśo na menijowy tłocašk Fx89menuButton a wubjeŕśo Nastajenja.

 2. Źiśo we woknje Powšykne dołoj do wótrězka Nałoženja.
 3. Pytajśo Portable Document Format (PDF) w lisćinje a klikniśo na zapisk, aby jen wubrał.
 4. Klikniśo na šypku pód słupom Akcija za górjejce naspomnjony zapisk a wubjeŕśo z wuběrańskego menija PDF-cytak, kótaryž cośo wužywaś.
  Fx77Applications-PDF-MacFx78Applications-PDFFx78Applications-PDF-Win
Glědajśo: Gaž akcija W Firefox wócyniś jo wubrana, se zatwarjony PDF-cytak wužywa.

Firefox nastajiś, aby se was pšašał, co ma z PDF-datajami cyniś

Jolic cośo, až se was Firefox pśecej pšaša, co ma z PDF-datajami cyniś, pśewjeźćo slědujuce kšace, aby akciju za zapisk Portable Document Format (PDF) změnił, snaźkuli wuběraśo Pśecej se pšašaś z wuběrańskego menija. Pśiducy raz, gaž na wótkaz klikaśo, aby PDF-dataju ześěgnuł, buźo wam Firefox napominanje pokazowaś, kótarež se was pšaša, co ma se z dataju cyniś. Móžośo pótom ju ze zatwarjonym PDF-cytakom wócyniś, ju z drugim PDF-nałoženim wócyniś, abo móžośo dataju składowaś.

Fx78openingPDF-AlwaysAsk

Za dalšne informacije glejśo Nastajśo, což Firefox ma cyniś, gaž na dataju klikaśo abo ju ześěgujośo.

Zatwarjony PDF-cytak Firefox wužywaś

Formulary w PDF-cytaku wupołniś

Glědajśo: Toś ta funkcija jo wót wersije Firefox 83 a nowšych k dispoziciji.

Někotare PDF-dataje interaktiwne póla wopśimuju, źož daju se daty (na pśikład we formularach) zapisaś. Z pomocu zatwarjonego PDF-cytaka Firefox, móžośo póla wupołniś, na pśikład tekstowe póla, kontrolne kašćiki a opciske tłocaški. Za tym až sćo zapódał daty do toś tych pólow, móžośo dataju ześěgnuś, aby wupołnjonu wersiju na wašom licadle měł.

PDF Form

Funkcije symboloweje rědki PDF-cytaka

 • Miniaturki abo rozrědowanje dokumenta pokazaś: Tłocašk, kótaryž jo cele nalěwo na symbolowej rědce, bocnicu z miniaturkami bokow dokumenta wócynijo. Někotare dokumenty maju teke rozrědowański naglěd. To nawigaciju pśez dłujki dokument wólažcujo.
  PDF Thumbnails
 • Wó bok doprědka abo doslědka pśeběraś abo direktnje k bokoju pśejś - Móžośo šypkowej symbola górjej - - a dołoj - -, aby dokument pśeběrał abo numer boka zapódał, ku kótaremuž cośo pśejś.
  PDF Pager
 • Wjelikosć dokumenta změniś - Wužywajśo tłocaška + a -, aby pówětšył a pómjeńšył, abo wubjeŕśo skalěrowańske nastajenje z wuběrańskego menija.
  PDF Zoom
 • Połna wobrazowka abo prezentaciski modus - Klikniśo na tłocašk połneje wobrazowki, aby se dokument na cełej wobrazowce pokazał. Tłocćo ESC, aby prezentaciski modus spušćił.
  PDF Fullscreen
 • Śišćaś - Klikniśo na śišćakowy symbol, aby Windowsowy dialog Drucken wócynił.
  PDF Print
 • Ześěgnuś - Klikniśo na symbol Ześěgnuś, aby PDF-dataju na swójom licadle składował abo ju z PDF-cytakom wócynił.
  PDF Download
 • Aktualny naglěd kopěrowaś: Klikniśo z pšaweju myškoweju tastuŹaržćo tastu ctrl tłoconu, mjaztym až kliknjośo na tłocašk aktualnego naglěda, aby aktualny naglěd w drugem rejtarku abo woknje wócynił.
  PDF Copy

Tastowe skrotconki PDF-cytaka

Pśikaz Skrotconka
Pśiducy bok N abo J abo abo Bild ↓
Pjerwjejšny bok P abo K abo abo Bild ↑
Pówětšyś Strg + +cmd ⌘ + +
Pómjeńšyś Strg + -cmd ⌘ + -
Awtomatiske skalěrowanje Strg + 0cmd ⌘ + 0
Dokument k směroju špěrki zwjertnuś R
Dokument pśeśiwo směroju špěrki zwjertnuś + R

Problemy z PDF-cytakom rozwězaś

 • Z wěstymi typami PDF-datajow móžo PDF-cytak problemy pśi zwobraznjowanju pismow, barwow abo cełego dokumenta měś. Jolic se někotare PDF-dataje derje njezwobraznjuju abo su prozne, klikniśo na ześěgnjeński tłocašk napšawo na symbolowej rědce, aby dokument ze standardnym PDF-cytakom na swójom licadle wócynił.

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije