Kak mógu zwěsćiś, lěc mój zwisk z websedłom jo wěsty?

Tłocašk sedłoweje identity jo wěstotna funkcija Firefox, kótaraž staja wam wěcej informacijow wo sedłach k dispoziciji, ku kótarymž se woglědujośo. Móžośo spěšnje zwěsćiś, lěc zwisk z websedłom, kótarež se woglědujośo, jo skoděrowany, a w někotarych padach, komu websedło słuša a chto jo wobkšuśił, až wóno tomu słuša. To ma wam pomagaś, złosne websedła wobejś, kótarež wopytuju, do wašych wósobinskich datow dostaś.

Tłocašk sedłoweje identity jo w adresowem pólu nalěwo wót webadrese. site identity site identity fx39 Linux en

Gaž woglědujośo se websedło, tłocašk sedłoweje identity buźo jaden z pěś symbolow - šery globus, šery warnowański tśirožk, oranžowy warnowański tśirožk, šere pytko abo zelene pytko. Gaž kliknjośo na toś te symbole, budu se informacije wó identiśe a wěstośe websedła pokazowaś.

identity icons toc order

Gaž kliknjośo na tłocašk Dalšne informacije we wótrězku wuskokujucych woknow, buźo se dalšne drobnostki wó priwatostnych a wěstotnych nastajenjach sedła pokazowaś ako teke informacije wó certifikaśe, cookiejach a wašej historiji skłaźonych gronidłow.

Tłocašk sedłoweje identity pokazujo se we wašom adresowem pólu, aby wěstotne informacije wó sedłach, ku kótarymž se woglědujośo, k wěsći dał. Móžośo spěšnje zwěsćiś, lěc zwisk z websedłom, kótarež se woglědujośo, jo skoděrowany, a w někotarych padach komu websedło słuša a chto jo wobkšuśił, až wóno tomu słuša. To ma wam pomagaś, złosne websedła wobejś, kótarež wopytuju, do wašych wósobinskich datow dostaś.

Zelene pytko

Tłocašk sedłoweje identity jo w adresowem pólu nalěwo wót webadrese. Zwětšego jo tłocašk sedłoweje identity pak šery globus pak zelene pytko, gaž woglědujośo se websedło.

http globe desktop green lock 42

Ale, w rědšych padach, móžo wóno zelene pytko ze šerym warnowańskim tśirožkom, šere pytko ze žołtym warnowańskim tśirožkom abo cerwjene pśešmarnjone šere pytko byś.

blocked secure 42 orange triangle grey lock 42 unblocked mixed content 42

Gaž kliknjośo na tłocašk sedłoweje identity, zjewijo se kontrolny centrum, kótaryž pokazujo wam informacije wó identiśe sedła a zmóžnja wam, wěstotne nastajenja změniś.

Tłocčašk sedłoweje identity (pytko) pokazujo se we wašom adresowem pólu, aby wěstotne informacije wó sedłach, ku kótarymž se woglědujośo, k wěsći dało. Móžośo malsnje zwěsćiś, lěc zwisk z websedłom, kótarež se woglědujośo, jo skoděrowany, a w někotarych padach komu websedło słuša. To by měło wam pomagaś, złosne websedła wobejś, kótarež wopytuju, se do wašych wósobinskich datow dostaś.

Zelene pytko

Tłocašk sedłoweje identity jo w adresowem pólu nalěwo wót webadrese. Zwětšego tłocašk sedłoweje identity buźo zelene pytko, gaž se websedło woglědujośo:

green lock 42

Ale, w rědšych padach, móžo wóno zelene pytko ze šerym warnowańskim tśirožkom, šere pytko ze žołtym warnowańskim tśirožkom abo cerwjene pśešmarnjone šere pytko byś.

blocked secure 42 orange triangle grey lock 42 unblocked mixed content 42

Pokaz: Gaž na tłocašk Site Info button nalěwo wót adresowego póla kliknjośo, se kontrolny centrum zjewijo, kótaryž wam zmóžnja, se nadrobnjejše informacije wó wěstotnem statusu zwiska woglědaś a nastajenja wěstoty a priwatnosći změniś.

Šery globus

Šery globus pokazujo, až:

 • Zwisk mjazy Firefox a websedło njejo skoděrowany njamaju jen wěsty pśeśiwo wótsłuchowanjeju.
 • Websedło njepódawa informacije wó identiśe.

grey globe fx29 grey globe fx39 Linux en

Wjele websedłow změjo sery globus, dokulaž njewuměnjaju sensibelne informacije a njetrjebaju wobkšuśone identity abo skoděrowane zwiski.

Glědajśo: Jolic sćelośo sensibelna daty (bankowe daty, daty kreditowych kórtow, numery socialnego zawěsćenja atd.), tłocašk sedłoweje identity njeby měł šery globus byś.

Šery warnowański tśirožk

Šery warnowański tśirožk pokazujo, až:

 • Websedło njepódawa informacije wó identiśe.
 • Zwisk mjazy Firefox a websedłom jo jano pó źělach skoděrowany, njezajźujo wótsłuchowanjeju a njejo dopołnje wěsty, dokulaž wopśimujo njeskoděrowane elementy (na pśikład wobraze, wideo abo awdio). Druge luźe mógu se toś te elementy woglědaś abo změniś, ale nic wopśimjeśe głownego webboka (ako na pś. tekst).

grey triangle grey triangle fx39 Linux en

Oranžowy warnowański tśirožk

Oranžowy warnowański tśirožk pokazujo, až:

 • Websedło njepódawa informacije wó identiśe.
 • Zwisk mjaz Firefox a websedłom jo jano pó źělach skoděrowany a njezajźujo wótsłuchowanjeju. Websedło wopśimujo interaktiwne wopśimjeśe, kótarež njejo skoděrowane (na pśikład skripty). Druge luźe mógu se waše informacije woglědaś abo zadźaržanje websedła změniś.

orange triangle fx29 orange triangle fx39 Linux en

To pokazujo na to, až sćo do togo měšane aktiwne wopśimjeśe dowólił, kótarež zacytujo, zwobraznjujo abo wuwjedujo se za websedło pśez HTTPS wót serwera, njeglědajucy na rizika. Glejśo Blokěrowanje měšanego wopśimjeśa.

Gaž pśejźośo w aktualnem rejtarku k drugemu websedłoju a pótom se wrośaśo abo woglědujośo se k websedłoju w nowem rejtarku znowego, budu se wěste HTTP-napšašowanja blokěrowaś, aby se riziko wobgroženjow pómjeńšyło, symbol změnijo se do swójogo pjerwjejšnego stawa (šery warnowański tśirožk za měšane pasiwne wopśimjeśe a šere abo zelene pytko howac) a šćitowy symbol za měšane wopśimjeśe se zwobraznijo. Za dalšne informacije wó blokěrowanju měšanego wopśimjeśa glejśo Blokěrowanje měšanego wopśimjeśa.

Glědajśo: Jolic sćelośo sensibelne daty (na pśikład bankowe daty, daty kreditoweje kórty, numery socialnego zawěsćenja atd.), tłocašk sedłoweje identity njeby měł symbol oranžowego warnowańskego tśirožka byś.

Šere pytko

Šere pytko pokazujo, až:

 • Adresa websedła jo se wobkšuśiła.
 • Zwisk mjazy Firefox a websedłom jo skoděrowany, aby wótsłuchowanjeju zajźował.

grey lock fx29 grey lock fx39 Linux en

Gaž domena jo se wobkšuśiła, to ma groniś, až luźe, kótarež wuźarzuju sedło, su certifikat kupili, aby dopokazowali, až domena njejo wobšuda. FacebookWikimedia Foundation na pśikład ma taki certifikat a skoděrowany zwisk, tak až tłocašk sedłowje identity ako šere pytko pokazujo. Gaž kliknjośo na pytko, zgónijośo, až sćo pópšawem z facebook.comwikipedia.org zwězany, kótaryž jo pśez VeriSign Inc.GlobalSign nv-sa certificěrowany. Zawěsćujo teke, až zwisk jo skoděrowany, tak až nichten njamóžo zwisk wótsłuchowaś a waše pizjáwjeńske daty za FacebookWikipediju na toś tu wašnju kšadnuś.

Ale se njewobkšuśijo, komu pópšawem pódana domena słuša. Njedajo garantija, až facebook.comwikipedia.org napšawdu słuša pśedewześoju Facebookzałožbje Wikimedia Foundation. Jadnučke, což se garantěrujo, jo, až domena jo płaśiwa domena a až zwisk z njeju jo skoděrowany.

Zelene pytko

Zelene pytko pokazujo, až:

 • Adresa websedła jo se z pomocu certifikata rozšyrjonego pśeglědowanja (engelski: Extended validation, EV) wobkšuśił.
 • Zwisk mjazy Firefox a websedłom jo skoděrowany, aby wótsłuchowanjeju zajźowało.

green lock fx29 green lock fx39 Linux en

Zelene pytko plus mě pśedewześa abo organizacije w zelenem pismje wóznamjenijo, až toś to websedło certifikat rozšyrjonego pśeglědowanja (EV). Certifikat rozšyrjonego pśeglědowanja jo wósebny typ sedłowego certifikata, kótaryž pomina se wó wjele kšuśejšy proces pśeglědowanja identity ako druge certifikatowe typy. Mjaztym až šere pytko pokazujo, až sedło wužywa wěsty zwisk, pokazujo zelene pytko, až zwisk jo wěšty a až wobsejźarje domeny su wótcakane wobsejźarje.

Z certifikatom rozšyrjonego pśeglědowanja wobkšuśijo tłocašk sedłoweje identity, až na pśikład paypal.commozilla.org Paypal Inc.Mozilla Foundation słuša. Pytko zeleni se nic jano na sedle Paypalna oficielnem websedle Mozilla nic jenož zeleni, ale pokazujo mě teke wobsejźarja w tłocašku samem.

Šery globus

Šery globus pokazujo, až zwisk mjazy Firefox a websydłom njejo skoděrowany, a njamaju jen za wěsty pśeśiwo wótsłuchowanjeju abo pósrědnikowym napadam (nimski).

Šery globus

Wjele websedłow změjo šery globus, dokulaž njewuměnjaju žedne sensibelne daty a njetrjebaju wobkšuśone identity abo skoděrowane zwiski.

Glědajśo: Njepósćelśo sensibelne daty (bankowe daty, daty kreditoweje kórty, numery socialnego zawěsćenja atd.) na sedła, kótarychž tłocašk sedłoweje identity jo šery globus.
Warnowanje: Njepósćelśo nigdy websedłoju bźez pytka w adresowem pólu sensibelne daty (bankowe daty, daty kreditneje karty, numery socialnego zawěsćenja atd.) - w toś tom paźe njejo pśeglědane, až ani z póžedanym websedłom komunicěrujośo ani waše daty su wěste pśed wótsłuchowanim

Zelene pytko

Zelene pytko (z mjenim organizacije abo bźez mjenja organizacije) pokazujo, až:

 • Sćo na kuždy pad z websedłom zwězany, kótaregož adresa pokazujo se w adresowem pólu; zwisk njejo se wótsłuchał.
 • Zwisk mjazy Firefox a websedłom jo skoděrowany, aby wótsłuchowanjeju zajźowało.

Zelene pytko

Zelene pytko plus mě pśedewześa abo organizacije, kótarež jo teke zelene, wóznamjenijo, až websedło wužywa certifikat rozšyrjonego pśeglědowanja (EV). Certifikat rozšyrjonego pśeglědowanja jo wósebny typ sedłowego certifikata, kótaryž pomina se wó wjele kšuśejšy proces pśeglědowanja identity ako druge certifikatowe typy.

Zelene pytko Mozilla site identity fx39 Linux en

Za sedła, kótarež wužywaju certifikaty rozšyrjonego pśeglědowanja, pokazujo tłocašk sedłoweje identity zelene pytko ako teke mě pšawniskego pśedewześa abo organizacije a adresu wobsejźarja websedła, aby wěźeł, chož jo wuźaržujo. Pokazujo na pśikład, až mozilla.org słuša załožbje Mozilla Foundation.

Zelene pytko ze šerym warnowańskim tśirožkom

Zelene pytko pokazujo ze šerym warnowańskim tśirožkom blocked secure 42 , až sedło jo wěste; Firefox pak jo njewěste wopśimjeśe zablokěrował a togodla njeby mógło se sedło cele korektnje zwobrazniś. Glejśo Blokěrowanje měšanego wopśimjeśa za dalšne informacije. To jo problem, kótaryž sedłowy wuwijaŕ musy rozwězowaś.

Šere pytko ze žołtym warnowańskim tśirožkom

Šere pytko ze žołtym warnowańskim tśirožkom pokazujo, až zwisk mjazy Firefox a websedłom jo jano pó źělach skoděrowany a njezajźujo wótsłuchowanjeju.

Šere pytko ze žołtym tśirožkom

Za dalšne informacije wó tom, což „pó źělach skoděrowany“ wóznamjenijo, glejśo Blokěrowanje měšanego wopśimjeśa. To jo problem, kótaryž sedłowy wuwijaŕ musy rozwězowaś.

Glědajśo: Njepósćelśo sensibelny daty (na pśikład bankowe daty, daty kreditoweje kórty, numery socialnego zawěsćenja atd.) na sedła, kótarychž tłocašk sedłoweje identity ma žołty warnowański tśirožk.

Cerwjene pśešmarnjony šere pytko

Cerwjene pśešmarnjone šere pytko pokazujo, až zwisk mjazy Firefox a websedłom jo jano pó źělach skoděrowany a njezajźujo wótsłuchowanjeju abo pósrědnikowym napadam (nimski).

Pśešmarnjone šere pytko

Toś ten symbol se njepokazujo, snaźkuli sćo blokěrowanje měšanego wopśimjeśa manuelnje znjemóžnił.

Glědajśo: Njepósćelśo sensibelne informacije (bankowe daty, daty kreditoweje kórty, numery socialnego zawěsćenja atd.) na sedła, kótarychž tłocašk sedłoweje identity ma cerwjeny pśešmarnjony symbol.
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla