Blokěrowanje měšanego wopśimjeśa

Glědajśo: Pšosym aktualizěrujśo swóju wersiju Firefox, aby nejnowše funkcije wužywał.

Gaž woglědujośo se k webbokoju, kótaryž jo zazdaśim cele wěsty, ale wopśimujo njewěste wopśimjeśe, Firefox blokěrujo njewěste wopśimjeśe a zwobraznijo šćitowy symbol w adresowem pólu. Wujasnijomy, což jo měšane wopśimjeśe, cogoždla Firefox jo blokěrujo a kótare móžnosći maśo.

Insecure1 34 - Win

Insecure1 39 - Lin en

Co jo měšane wopśimjeśe?

HTTP jo system za pśenosowanje informacijow wót webserwera do wašogo wobglědowaka. HTTP njejo wěsty, jolic pótakem woglědujośo se k bokoju, kótaryž wobsłužujo se pśez HTTP, waš zwisk njejo šćitany pśed wótsłuchowanim a pósrědnikowymi napadami (engelski Man-in-the-middle attacks). Nejwěcej websedłow wobsłužujo se pśez HTTP, sensibelne daty wóne njewuměnjaju a togodla wěste zwiski njejsu trěbne.

Gaž woglědujośo se k bokoju, kótaryž pśenosujo se dopołnje pśez HTTPS, ako na pśikład bok wašeje banki, buźośo zelene pytko zelene pytko w adresowem pólu wiźeś (glejśo Kak mógu zwěsćiś, lěc mój zwisk z websedłom jo wěsty? za drobnostki). To wóznamjenijo, až waš zwisk awtentificěrujo a koděrujo a se togodla pśed wótsłuchowarjami a pósrědnikowymi nadpadami šćita.

Jolic pak HTTPS-bok, ku kótaremuž se woglědujośo, wopśimujo HTTP-wopśimjeśe, dajo se HTTP-źěl wót napadowarjow cytaś abo změniś, lěcrownož głowny bok pśenosujo se pśez HTTPS. Gaž HTTPS-bok ma HTTP-wopśimjeśe, pomjenijomy to wopśimjeśe “měšane”. Bok, ku kótaremuž se woglědujośo, jo jano pó źělach skoděrowany a lěcrownož zda se wěsty byś, wón to njejo.

Pokaz: Za dalšne informacije wó měšanem wopśimjeśu (aktiwnem a pasiwnem) glejśo toś ten blogowy pśinosk.

Kótare rizika měšane wopśimjeśe ma?

Napadowaŕ móžo HTTP-wopśimjeśe na boku wuměniś, ku kótaremuž se woglědujośo, aby waše pśizjawjeńske daty kšadnuł, wašo konto pśewześ, se sensibelne daty wó was pśiswójś abo wopytowaś, škódne programy na wašom licadle instalěrowaś.

Kótare móžnosći mam?

Nejwěcej websedłow normalnje funkcioněrujo dalej, bźez togo, aby musył něco cyniś.

Jolic musyśo měšane wopśimjeśe dowóliś, aby jo zacytował, zwobraznił abo wuwjadł, móžośo to lažko cyniś:

 • Klikniśo na šćitowy symbol Mixed Content Shield w adresowem pólu, pótom na Nastjenja a wubjeŕśo Šćit nachylu znjemóžniś.
Insecure2 34 - Win

Insecure2 39 - Lin en

 • Symbol w adresowem pólu změnijo se do oranžowego warnowanskego tśirožka Warning Identity Icon , aby was dopomnjeł, až njewěste wopśimjeśe se pokazujo.

Gaž njewěste wopśimjeśe se pokazujo, šćitowy symbol jo z cerwjeneju liniju pśešmarnjony. Aby měšane wopśimjeś zasej blokěrował, klikniśo zasej na šćitowy symbol, pótom na Nastajenja a wubjeŕśo Šcit zmóžniś.

Insecure3 34 - Win

Insecure3 39 - Lin en Wopśimjeśe buźo se teke awtomatiski zasej blokěrowaś, gaž pśeźo k drugemu websedłoju w aktualnem rejtarku a pótm se wrośaśo abo woglědujośo se zasej k websedłoju w nowem rejtarku.

Symbol jo šery tśirožk

Mixed passive content

Mixed passive content fx39 Linux en Jano potencielnje škódny źěl HTTP-wopśimjeśa se blokěrujo, někotare websedła mógu pótakem HTTP-wopśimjeśe měś (na pśikład wobraze, wideo abo awdio). W tom paźe zwisk mjazy Firefox a websedłom jo hyšći pó źělach skoděrowany a njeby se měł ako wěsty pśeśiwo wótsłuchowanjeju naglědaś, togodla šery tśirožkowy symbol.

Firefox šćita was pśed napadami, z tym až blokěrujo potencielnje škódne, njewěste wopśimjeśe na webbokach, kótarež su zazdaśim wěste. Cytajśo dalej, aby wěcej wó měšanem wopśimjeśu zgónił a kak móžośo spóznaś, až Firefox jo jo zablokěrował.

Co jo měšane wopśimjeśe?

HTTP jo system za pśenosowanje informacijow wót webserwera do wašogo wobglědowaka. HTTP njejo wěsty, jolic pótakem woglědujośo se k bokoju, kótaryž wobsłužujo se pśez HTTP, waš zwisk njejo šćitany pśed wótsłuchowanim a pósrědnikowymi napadami (engelski Man-in-the-middle attacks). Nejwěcej websedłow wobsłužujo se pśez HTTP, sensibelne daty wóne njewuměnjaju a togodla wěste zwiski njejsu trěbne.

Gaž woglědujośo se k bokoju, kótaryž pśenosujo se dopołnje pśez HTTPS, ako na pśikład bok wašeje banki, buźośo zelene pytko zelene pytko w adresowem pólu wiźeś (glejśo Kak mógu zwěsćiś, lěc mój zwisk z websedłom jo wěsty? za drobnostki). To wóznamjenijo, až waš zwisk awtentificěrujo a koděrujo a se togodla pśed wótsłuchowarjami a pósrědnikowymi nadpadami šćita.

Jolic pak HTTPS-bok, ku kótaremuž se woglědujośo, wopśimujo HTTP-wopśimjeśe, dajo se HTTP-źěl wót napadowarjow cytaś abo změniś, lěcrownož głowny bok pśenosujo se pśez HTTPS. Gaž HTTPS-bok ma HTTP-wopśimjeśe, pomjenijomy to wopśimjeśe “měšane”. Bok, ku kótaremuž se woglědujośo, jo jano pó źělach skoděrowany a lěcrownož zda se wěsty byś, wón to njejo.

Pokaz: Za dalšne informacije wó měšanem wopśimjeśu (aktiwnem a pasiwnem) glejśo toś ten blogowy pśinosk.

Kótare rizika měšane wopśimjeśe ma?

Napadowaŕ móžo HTTP-wopśimjeśe na boku wuměniś, ku kótaremuž se woglědujośo, aby waše pśizjawjeńske daty kšadnuł, wašo konto pśewześ, se sensibelne daty wó was pśiswójś abo wopytowaś, škódne programy na wašom licadle instalěrowaś.

Kak mógu spóznaś, až bok ma měšane wopśimjeśe?

Pytajśo za symbolom w swójom adresowem pólu, aby zwěsćił, lěc bok ma měšane wopśimjeśe.

Symbol měšanego wopśimjeśa

Žedno měšane wopśimjeśe: wěsty

 • green lock 42 : Buźośo zelene pytko wiźeś, gaž sćo na cele wěstem boku, kótaryž njewopytujo njewěste elementy zacytowaś.

Měšane wopśimjeśe se blokěrujo: wěsty

 • blocked secure 42 : Buźośo zelene pytko ze šerym warnowańskim tśirožkom, gaž Firefox jo njewěste elementy na boku blokěrował. To wóznamjenijo, až bok jo něnto wěsty. Klikniśo na symbol, aby kontrolny centrum wócynił a wěcej wěstotnych drobnostkow wó tom boku wiźeł.

Měšane wopśimjeśe se njeblokěrujo: njewěsty

 • unblocked mixed content 42 : Jolic wiźiśo pytko, kótarež jo z cerwjeneju liniju pśešmórnjone, Firefox njeblokěrujo njewěste elementy, a ten bok nješćita se pśed wótsłuchowanim a napadami, kótarež by mógli waše wósobinske daty ze sedła kšadnuś. Wy njeby měł toś ten symbol wiźeś, snaźkuli sćo blokěrowanje měšanego wopśimjeś z pomocu instrukcijow w pśiducem wótrězku wótpórał.
 • orange triangle grey lock 42 : Šere pytko z oranžowym tśirožkom pokazujo, až Firefox njeblokěrujo njewěste pasiwne wopśimjeśe. Napadowarje mógu źěle boka manipulěrowaś, na pśikład pśez to, až zwobraznjuju zawjedujuce abo njepśisłušne wopśimjeśe, ale wóni njeby měli waše wósobinske daty ze sedła kšadnuś.

Blokěrowanje měšanego wopśimjeśa wótpóraś

Njepśiraźijo se blokěrowanje za njewěste elementy wótpóraś, ale móžośo to cyniś, jolic trěbne:

 1. Klikniśo na pytkowy symbol w adresowem pólu.
 2. Klikniśo na šypku w kontrolnem centrumje:
  Kontrolny centrum měšanego wopśimjeśa
 3. Klikniśo na Šćit nachylu znjemóžniś.
  Kontrolny centrum měšanego wopśimjeśa info-1

Aby šćit zasej zmóžnił, wóspjetujśo pjerwjejšne kšace a klikniśo na Šćit zmóžniś.

 1. Kontrolny centrum měšanego wopśimjeśa info-2
Warnwanje: Pśez njeblokěrowane měšane wopśimjeśe sćo napadojty za napady.
Za wuwijarje: Jolic wašo websedło pokazujo wěstotne zmólki njewěstego wopśimjeśa dla, glejśo toś ten MDN-nastawk Wie repariert man eine Website mit geblockten gemischten Inhalten (nimski).
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla