Blokěrowanje měšanego wopśimjeśa

Firefox was pśed napadami šćita, blokěrujo potencielnje škódne, njewěste wopśimjeśe na webbokach, kótarež su zazdaśim wěste. Cytajśo dalej, aby wěcej wó měšanem wpśimjeśu zgónił a kak móžośo spóznaś, lěc Firefox jo jo blokěrował.

Co jo měšane wpśimjeśe a kótare su rizika?

HTTP jo system za pśenosowanje informacijow wót webserwera do wašogo wobglědowaka. HTTP njejo wěsty, jolic se pótakem k bokoju woglědujośo, kótaryž se pśez HTTP pósłužujo, waš zwisk njejo šćitany pśed wótsłuchowanim a napadami „muža w srjejźi“ (engelski: Man-in-the-middle attacks). Nejwěcej websedłow se pśez HTTP pósłužujo, sensibelne daty njewuměnja a togodla wěste zwiski trjebne njejsu.

Gaž se k bokoju woglědujośo, kótaryž se dopołnje pśez HTTPS pśenosujo, ako na pśikład bok wašeje banki, buźośo pytkowy symbol Fx70GreyPadlock Fx89Padlock w adresowem pólu wiźeś (glejśo Kak mógu zwěsćiś, lěc mój zwisk z websedłom jo wěsty? za drobnostki). To wóznamjenijo, až se waš zwisk awtenficěrujo a koděrujo a se togodla pśed wobyma wótsłuchowarjoma a pśed napadami „muža w srjejźi“ šćita.

Jolic pak HTTPS-bok, ku kótaremuž se woglědujośo, HTTP-wopśimjeśe wopśimujo, dajo se HTTP-źěl wót napadowarjow cytaś abo změniś, lěcrownož se głowny bok pśez HTTPS pśenosujo. Gaž HTTPS-bok ma HTTP-wopśimjeśe, pomjenijomy to wopśimjeśe “měšane”. Bok, ku kótaremuž se woglědujośo, jo jano pó źělach skoděrowany a lěcrownož zda se wěsty byś, to wón njejo. Za dalšne informacije wó měšanem wopśimjeśu (aktiwnem a pasiwnem), glejśo toś ten blogowy nastawk.

Kótre rizika měšane wopśimjeśe ma? Napadowaŕ móžo HTTP-wopśimjeśe na boku wuměniś, ku kótaremuž se woglědujośo, aby waše pśizjawjeńske daty kšadnuł, wašo konto pśewześ, se sensibelne daty wó was pśiswójś abo wopytowaś, škódne programy na wašom licadle instalěrowaś.

Kak mógu spóznaś, až bok ma měšane wopśimjeśe?

Stej dwa typa měšaneho wopśimjeśa: pasiwne měšane wopśimjeśe a aktiwne měšane wopśimjeśe. Rozeznawatej se pśez stopjeń wobgrozenja. Pytajśo za pytkowym symbolom w swójom adresowem pólu, aby zwěsćił, lěc bok ma měšane wopśimjeśe.

FF70 Gray PadlockFx89AddressBarPadlock

Glědajśo: Šćitowy symbol Address bar shieldFx89ShieldIcon wam w adresowem pólu k wěsći dajo, kótare pśeslědowaki su se zablokěrowali na websedle. Glejśo Content blockingEnhanced Tracking Protection in Firefox for desktop za dalšne informacije.

Žedno měšane wopśimjeśe: wěste

  • Gray padlock - Firefox 70Fx89Padlock : Buźośo šere pytko wiźeś, gaž sćo na dopołnje wěstem (HTTPS) boku. Aby wiźeł, lěc Firefox jo zablokěrował źěle boka, dokulaž njejsu wěste, klikniśo na šere pytko. Za dalšne informacije glejśo dołojce wótrězk Měšane wopśimjeśe wěcej njeblokěrowaś.

Měšane wopśimjeśe se njeblokěrujo: njewěste

  • unblocked mixed content 42Fx89Padlock-RedLine: Jolic pytko wiźiśo, kótarež jo z cerwjeneju liniju pśešmarnjone, bok aktiwne měšane wopśimjeśe wopśimujo a Firefox njewěste elementy njeblokěrujo. Ten bok njejo pśed wótsłuchowanim a napadami šćitany, pśi kótarychž se wósobinske daty ze sedła kšadnu. Wy njeměł toś ten symbol na wěstem (HTTPS) webboku wiźeś, snaźkuli sćo wótpórał blokěrowanje měšanego wopśimjeśa z pomocu instrukcijow w slědujucem wótrězku. Pokaz: Pytko z cerwjeneju smužku se teke na njekoděrowanych (HTTP) websedłach pokazujo.
  • orange triangle grey lock 42Fx89Padlock-Triangle: Pytko z tśirožkom pokazujo, až Firefox njewěste pasiwne wopśimjeśe ako wobraze njeblokěrujo. Pó standarźe Firefox pasiwne měšane wopśimjeśe njeblokěrujo; buźośo jadnorje warnowanje wiźeś, až bok njejo cele wěsty. Napadowarje mógu snaź źěle boka manipulěrowaś, na pśikład pśez to, až zawjedujuce abo njepśigódne wopśimjeśe pokazuju, ale njeměło móžno byś, až waše wósobinske daty ze sedła kšadnu.

Za dalšne informacije wó aktiwnem a pasiwnem měšanem wopśimjeśu glejśo toś ten nastawk wuwijaŕskeje seśi Mozilla.

Měšane wopśimjeśe wěcej njeblokěrowaś

Njejo raźobnje, blokěrowanje za njewěste elementy wótpóraś, ale móžośo to cyniś, jolic trjeba:

  1. Klikniśo na pytkowy symbol Fx70GreyPadlockFx89Padlock w adresowem pólu.
  2. Klikniśo na šypku we woknje Info wó sedle:
  3. Klikniśo na Šćit nachylu znjemóžniś.
    Mixed Content FF70Fx87MixedContentFx89MixedContent
    Disable Protection FF70 Fx87MixedContent-UnblockFx89MixedContent-Unblock

Aby šćit zasej zmóžnił, pśewjeźćo pjerwjejšne kšace znowego, klikniśo pak něnto na Šćit zmóžniś.

Warnowanje: Pśez njeblokěrowane měšane wopśimjeśe sćo napadojty pśeśiwo napadam.
Za wuwijarje: Jolic wašo websedło pokazujo wěstotne zmólki njewěstego wopśimjeśa dla, glejśo toś ten MDN-nastawk Wie repariert man eine Website mit geblockten gemischten Inhalten (nimski).

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije