Cookieje zmóžniś a znjemóžniś, kótarež websedła wužywaju, aby waše nastajenja składowali

Cookieje składuju se pśez websedła na wašom licadle, ku kótarymž se woglědujośo, a wopśimuju informacije ako na pśikład sedłowe nastajenja abo pśizjawjeński status. Toś ten nastawk wopisujo, kak móžośo cookieje w Firefox zmóžniś a znjemóžniś.

Kak mógu cookiejowe nastajenja změniś?

Pokaz: Cookieje su pó standarźe w Firefox zmóžnjone.

Aby swóje nastajenja pśeglědował abo změnił:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Priwatnosć.

 3. Stajśo Firefox buźo: na Swójske nastajenja za historiju wužywaś.
  Custom History Fx21 WinXP Custom History Fx21 Win7 Custom History Fx21 Mac Custom History Fx21 Linux Fx 43 Swójske nastajenja za historiju
 4. Stajśo kokulku do kašćika pódla Cookieje ze sedłow akceptěrowaś, aby cookieje zmóžnił a wótpórajśo kokulku, aby je znjemóžnił.
  Cookieje sedłow akceptěrowaś
 5. Wubjeŕśo, kak dłujko cookieje směju skłaźone byś:
  • Wobchowaś až do:
   až njepśepadnu: Kuždy cookie buźo se wópóraś, gaž dojśpijo swój datum spadnjenja, kótaryž jo se wót sedła póstajił, kótarež jo cookie składło.
   až Firefox se njezacynijo: Cookieje, kótarež su na wašom licadle skłaźone, se wótpóraju, gaž Firefox se zacynijo.
   kuždy raz se pšašaś: Pokazujo kuždy raz wokno, gaž websedło wopytujo cookie słaś, a pšaša se was, lěc cośo jen składowaś abo nic.
 6. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

Websedła daju cookiejowe zmólki k wěsći

Jolic websedło dajo zmólku k wěsći, kótaraž gronijo, až njamóžośo cookieje akceptěrowaś, glejśo Websites say cookies are blocked - Unblock them.

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla