Možnosti nastavení pro účty

Tento článek vysvětluje nastavení, která jsou dostupná v dialogovém okně Nastavení účtu. Jde o nastavení, která jsou pro každý účet specifická. Pro vyvolání dialogu Nastavení účtu klikněte na NástrojeÚpravy > Nastavení účtu.

Sekce Nastavení účtu

tb52-accountsettings-win10 tb52-accountsettings-mac

 • Název účtu: Zde můžete svůj účet pojmenovat. Tento název se objeví v Panelu složek jakož i v jiných částech Thunderbirdu, kde je potřeba vybrat konkrétní účet.
 • Vaše jméno: Jméno, které se objeví v odeslaných zprávách v poli Od.
 • E-mailová adresa: E-mailová adresa, která se objeví v odeslaných zprávách v poli Od.
 • Adresa pro odpověď: Pokud chcete, aby byly odpovědi na vaše zprávy zasílány na jinou adresu, než se objevuje v poli Od, zde ji zadejte.
 • Společnost: Pokud byste chtěli uvádět název organizace, které vaše adresa patří, zadejte ji do tohoto pole, a bude přikládána ke zprávám odesílaným z adresy výše.
 • Text podpisu: Pokud byste chtěli ke svým zprávám přikládat podpis, zadejte ho zde nebo určete soubor s vaším podpisem zaškrtnutím volby Připojit podpis ze souboru. Další informace naleznete v článku Podpisy.
 • Ke zprávám připojovat vizitku (vCard): vCard je virtuální obchodní vizitka, která se často přikládá k e-mailovým zprávám. Zaškrtněte tuto volbu a klikněte na tlačítko Upravit vizitku… pro zadání údajů do vaší vizitky. Vizitka vCard potom bude připojena ke všem zprávám odesílaným z této identity.
 • Odchozí server: Pokud máte nastaveno více odchozích serverů, vyberte z tohoto seznamu, který se má používat s touto identitou.
 • Spravovat identity…: Identita je kombinace jména, adresy, podpisu, odchozího serveru a řady dalších odpovídajících nastavení. V Thunderbirdu si můžete pro každý účet nastavit více než jednu identitu. Kliknutím na toto tlačítko si můžete nastavit a spravovat další identity pro tento účet. Bližší informace naleznete v článku Pomocné identity.

Sekce Nastavení serveru

tb52-accountsettings-server-win10 tb52-accountsettings-server-mac

 • Typ serveru: Toto nastavení je určeno při vytváření účtu.
 • Adresa serveru a Port: Toto je server, ke kterému se bude Thunderbird připojovat při získávání zpráv pro váš účet. Adresa a číslo portu je stanovována vaším poskytovatelem pošty.
 • Uživatelské jméno: Při kontaktování serveru za účelem získání nových zpráv uživatelské jméno určuje, pro který účet zprávy získáváte. Vaše uživatelské jméno je stanovováno vaším poskytovatelem pošty.

Nastavení zabezpečení

 • Zabezpečení spojení: Tato nastavení určují, jestli je vaše spojení se serverem šifrováno.
  • Žádné: Spojení není šifrováno.
  • SSL/TLS: (Doporučeno, je-li dostupné) Spojení je šifrováno.
  • STARTTLS: Spojení je zahajováno jako nešifrované, ale pokouší se vytvořit zabezpečené spojení, pokud ho server podporuje.
 • Způsob autentizace: Toto jsou různé způsoby, které se používají k ověření, že vy jste vlastník účtu, k němuž se pokoušíte přistoupit. Váš poskytovatel pošty určí, který způsob autentizace se má zvolit.

Nastavení serveru

 • Po spuštění zkontrolovat nové zprávy: Když tuto volbu zaškrtnete, Thunderbird při každém svém spuštění provede kontrolu na nové zprávy.
 • Kontrolovat nové zprávy každých __ minut: Přiměje Thunderbird provádět kontrolu na nové zprávy automaticky v daném časovém intervalu.
 • Povolit okamžité upozornění pro nové zprávy: (pouze účty IMAP) Když tuto volbu zaškrtnete, bude Thunderbird používat příkaz IMAP IDLE, umožňující vám získat nové zprávy hned, jak dorazí na server, bez toho, byste museli provádět kontrolu na nové zprávy.

Při odstranění zprávy: (pouze účty IMAP) Když smažete zprávu, Thunderbird ji ve výchozím nastavení přesune do složky Koš daného účtu. Zde můžete toto chování změnit.

 • Přesunout zprávu do této složky:: Vyberte z této nabídky složku, do které má být zpráva přesunuta (namísto do Koše).
 • Označit zprávu jako smazanou: Při vybrání této možnosti zůstane smazaná zpráva v původní složce, ale bude přeškrtnuta na znamení, že byla označena jako smazaná. Pro odstranění smazaných zpráv ze složky na složku klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Provést údržbu.
 • Odstranit zprávu okamžitěOkamžitě zprávu smazat: Při vybrání této možnosti Thunderbird zprávu odstraní bez toho, aby ji přesouval do nějaké složky.
 • Automaticky stahovat nové zprávy: (pouze účty POP) Když Thunderbird provádí kontrolu na nové zprávy pomocí volby Kontrolovat nové zprávy každých a zjistí přítomnost nových zpráv, budete pro jejich stažení stále muset kliknout na tlačítko Přijmout zprávy. Když tuto volbu zaškrtnete, nové zprávy se při zjištění jejich přítomnosti automaticky stáhnou.
 • Stahovat pouze hlavičky zpráv: (pouze účty POP) Když tuto volbu zaškrtnete, Thunderbird bude stahovat pouze hlavičky zpráv. Když si budete chtít novou zprávu prohlédnout, Thunderbird vám předloží odkaz na stažení obsahu zprávy.
 • Ponechat zprávy na serveru: (pouze účty POP) Když tuto volbu zaškrtnete, Thunderbird neodstraní zprávy ze serveru poté, co je stáhne. Při nastavení volby nejdéle po dobu __ dnů budou zprávy ze serveru smazány po uplynutí stanovené doby. Při nastavení volby dokud je nesmažu budou zprávy ze serveru smazány, když je smažete z Thunderbirdu.

Úložiště zpráv

 • Při ukončení provést údržbu složky s doručenou poštou: (pouze účty IMAP) Při smazání zprávy je její originál na serveru pouze označen jako smazaný. Když tuto volbu zaškrtnete, zprávy na serveru označené jako smazané budou při ukončení Thunderbirdu odstraněny.
 • Při ukončení vysypat koš: Když tuto volbu zaškrtnete, Thunderbird při svém ukončení vyprázdní složku Koš.
 • Typ úložiště zpráv: Tato volba určuje, jestli Thunderbird místně uchovává jednotlivé poštovní složky v jediném souboru (např. existuje soubor s názvem Odeslaná) nebo uchovává každou zprávu ve svém vlastním souboru. Bližší informace naleznete v článku Maildir v Thunderbirdu.
  Poznámka: Toto nastavení je určeno při vytváření účtu.
 • Místní adresář: Toto je umístění, kde Thunderbird uchovává zprávy daného účtu. Pokud byste chtěli uchovávat zprávy účtu odděleně od zbytku vašeho profilu Thunderbirdu, klikněte na tlačítko Procházet… a vyberte požadovaný adresář.

Rozšířené nastavení účtu IMAP

tb52-accountsettings-advancedIMAP-win10 tb52-accountsettings-advancedIMAP-mac

Pod tlačítkem Rozšířené se nacházejí nastavení serveru IMAP, které se upravují jen zřídka.

 • Adresář serveru IMAP: Jestliže jsou poštovní složky účtu IMAP uchovávány v jiném než výchozím umístění, zadejte do tohoto pole jejich správné umístění. Například u služby Gmail se složky uchovávají v adresáři [Gmail].
 • Zobrazit pouze odebírané složky: U účtů IMAP přebývají poštovní složky na serveru. V případě, že server obsahuje složky i pro jiné funkce, jako např. poznámky, bude také existovat složka pro tuto funkci. Ve výchozím nastavení Thunderbird zobrazuje pouze složky, které jste zvolili odebírat. Zrušte zaškrtnutí této volby, pokud chcete, aby Thunderbird zobrazoval všechny složky na serveru. Pro určení, které složky mají být zobrazené, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušný účet v Panelu složek a zvolte Správce odebírání.
 • Server podporuje složky, které obsahují podsložky se zprávami: Zaškrtněte tuto volbu, pokud jsou vaše poštovní složky na serveru umístěné v jiných složkách.
 • Maximální počet spojení serveru do mezipaměti: Většina serverů podporuje vícenásobná spojení. Pokud máte problémy s připojením k serveru, zkuste snížit tuto hodnotu.
 • Jmenné prostory se používají tehdy, když má váš účet sdílené složky. Například složka Doručená pošta je přístupná pouze vám, ale může existovat složka, která je sdílena s jinými uživateli. Osobní prostor určuje adresář, který je přístupný pouze vám. Veřejný (sdílený) určuje, který adresář je přístupný i jiným uživatelům. V poli Ostatní uživatelé pak určete konkrétní uživatele.
 • Povolit serveru přepsat tyto jmenné prostory: Zaškrtněte tuto volbu pro povolení, aby vaše jmenné prostory určil server.

Rozšířené nastavení účtu POP

(Pouze účty POP) Pod tlačítkem Rozšířené se nachází nastavení úložiště vaší doručené pošty.

 • Staženou poštu ze serveru tohoto účtu uložit v následující složce:: Toto nastavení určuje, která poštovní složka se pro tento účet použije jako schránka doručené pošty. Když více účtům nastavíte jednu a tu samou složku Doručená pošta, můžete mít pro všechny své účty POP jednu schránku doručené pošty.

Sekce Kopie a složky

tb52-accountsettings-copies-win10 tb52-accountsettings-copies-mac

 • Uložit kopii do složky: Když tuto volbu zaškrtnete, Thunderbird vytvoří kopii zpráv, které odešlete, a umístí je do složky, kterou zvolíte.
 • Uložit odpovědi do složky obsahující původní zprávu: Když odpovíte na zprávu a tato volba je zaškrtnutá, Thunderbird zjistí, ve které složce se nachází zpráva, na níž jste odpovídali, a do této složky umístí kopii vaší odpovědi.
 • Kopie na další adresy: Pokud byste chtěli, aby Thunderbird u každé odesílané zprávy automaticky přidal určitou adresu do pole Kopie, zadejte ji do tohoto textového pole. Chcete-li zadat více adres, oddělte je čárkou.
 • Skryté kopie na další adresy: Pokud byste chtěli, aby Thunderbird u každé odesílané zprávy automaticky přidal určitou adresu do pole Skrytá kopie, zadejte ji do tohoto textového pole. Chcete-li zadat více adres, oddělte je čárkou.
 • Uchovávat archiv zpráv v: Když tuto volbu zaškrtnete, můžete vytvořit poštovní složku, v níž se bude uchovávat archiv vašich zpráv. Bližší informace naleznete v článku Archivace zpráv.
 • Uchovávat koncepty zpráv v: Když zprávu uložíte jako koncept, toto nastavení určuje, do které složky bude tento koncept uložen. Když pak zprávu odešlete, koncept bude smazán.
 • Uchovávat šablony zpráv v: Když zprávu uložíte jako šablonu, toto nastavení určuje, do které složky bude tato šablona uložena.
 • Zobrazit potvrzení při ukládání zpráv:

Sekce Vytváření zpráv a adresování

tb52-accountsettings-composition-win10 tb52-accountsettings-composition-mac

 • Vytvářet zprávy v HTML formátu: Zaškrtněte tuto volbu, chcete-li přidat možnost formátovat své zprávy pomocí jazyka HTML, tj. psát tučným písmem, kurzívou, podtrhávat slova, nastavit typ, velikost a barvu písma, barvu pozadí apod.
 • Při odpovědi automaticky odcitovat původní zprávu: Když ve zprávě kliknete na Odpovědět nebo Odpovědět všem a tato volba je zaškrtnutá, bude zpráva, na níž odpovídáte, v okně pro psaní zprávy automaticky odcitována.
 • Potom: Máte-li zaškrtnutou volbu Při odpovědi automaticky odcitovat původní zprávu, toto nastavení určuje, kde bude umístěn kurzor – jestli nad nebo pod citovaným textem.
 • Umístit podpis: Máte-li zaškrtnutou volbu Při odpovědi automaticky odcitovat původní zprávu a máte Thunderbird nastaven, aby do zpráv automaticky přidával podpis, tato volba určuje, kde bude váš podpis umístěn – jestli nad nebo pod citovaným textem.
 • Při odpovědi vložit podpis: Pokud nechcete, aby byl přidáván váš podpis, když odpovídáte na zprávu, zrušte zaškrtnutí této volby.
 • Při přeposlání vložit podpis: Zaškrtněte tuto volbu, chcete-li, aby Thunderbird automaticky přidával váš podpis, když přeposíláte zprávu.

Kliknutím na tlačítko Globální nastavení vytváření… otevřete nastavení Thunderbirdu v sekci Vytváření.

 • Při hledání adres: Jestliže máte Thunderbird nastavený, aby při psaní zprávy vyhledával adresy na serveru LDAP, může být tato volba použita k určení jiného serveru LDAP, když píšete zprávy z této identity.

Kliknutím na tlačítko Globální nastavení adresování… otevřete nastavení Thunderbirdu v sekci Vytváření a kartě Adresování.

Sekce Nevyžádaná pošta

tb52-accountsettings-junk-win10 tb52-accountsettings-junk-mac

 • Pro tento účet povolit kontrolu na nevyžádanou poštu: Zaškrtněte tuto volbu, chcete-li používat v Thunderbirdu zabudovanou funkci filtrování nevyžádané pošty, která odhaluje a odfiltrovává nevyžádané zprávy. Popis těchto nastavení naleznete v článku Thunderbird a nevyžádaná pošta.

Sekce Synchronizace a úložiště

tb52-accountsettings-sync-win10 tb52-accountsettings-sync-mac

 • V tomto účtu uchovávat místní kopie zprávUchovávat místní kopie zpráv všech složek tohoto účtu: U účtu IMAP jsou ve vašem počítači uchovávány pouze hlavičky zpráv. Při prohlížení zprávy pak Thunderbird přistupuje k obsahu zprávy přebývající na serveru. Když tuto volbu zaškrtnete, bude Thunderbird uchovávat místní kopii každé zprávy ve vašem počítači, což vám umoží číst zprávy, i když jste offline. Kliknutím na tlačítko Rozšířené můžete vybrat složky, jejichž zprávy se mají uchovávat místně. Další informace naleznete v článku Synchronizace přes protokol IMAP.

Sekce Potvrzení o přečtení

tb52-accountsettings-RR-win10 tb52-accountsettings-RR-mac

 • Použít pro tento účet globální nastavení potvrzení o přečtení: Potvrzení o přečtení přidává k vaší zprávě požadavek, abyste byli informováni, až příjemce zprávu otevře. Globální nastavení potvrzení o přečtení se nachází v nastavení Thunderbirdu v sekci Rozšířené a lze se k němu dostat kliknutím na tlačítko Globální nastavení…. Pokud byste chtěli pro daný účet používat odlišné nastavení, zvolte možnost Nastavit vlastní potvrzení o přečtení pro tento účet. Zde dostupné volby jsou stejné jako ty, co jsou v globálním nastavení, pouze se budou aplikovat jen na aktuální účet. Jejich popis naleznete v článku Nastavení Thunderbirdu – sekce Rozšířené.

Sekce Zabezpečení

tb52-accountsettings-security-win10 tb52-accountsettings-security-mac

Elektronický podpis

Když zprávu digitálně podepíšete, vložíte do ní informaci, která potvrzuje vaši totožnost. Toho se dosahuje použitím digitálního certifikátu pro podepisování zpráv. Další informace naleznete v článku Šifrování a digitální podepisování zpráv.

 • Elektronicky podepsat zprávy (výchozí): Zaškrtněte tuto volbu, chcete-li, aby Thunderbird automaticky podepisoval vaše zprávy pomocí výše vybraného certifikátu. Když tato volba zaškrtnutá není, můžete podepsat zprávu v okně pro psaní zprávy pomocí nabídky Možnosti > Elektronicky podepsat zprávu.

Šifrování

Když zašifrujete zprávu, promění se na změť různých znaků a přečíst ji může jen ten, kdo má klíč k jejímu rozšifrování. Tohoto se také dosahuje použitím digitálního certifikátu. Další informace naleznete v článku Šifrování a digitální podepisování zpráv.

Výchozí nastavení šifrování odesílaných zpráv:

 • Nepoužívat šifrování: Zvolte tuto možnost, chcete-li zašifrovat pouze ty zprávy, pro něž se rozhodnete při psaní zprávy. Zprávu můžete zašifrovat v okně pro psaní zprávy pomocí nabídky Možnosti > Zašifrovat zprávu.
 • Vyžadováno (nelze odeslat zprávy, pokud všichni příjemci nemají certifikáty): Zvolte tuto možnost, chcete-li, aby byly automaticky zašifrovány všechny odesílané zprávy.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Zjistit více