Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why firefox is supporting this tag: <input type="date">

  • 1 trả lời
  • 102 gặp vấn đề này
  • 51598 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

This code is working in chrome but not in firefox why?

<input type="date" name="date" value="" class="wpcf7-form-control wpcf7-date wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-date" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="mm/dd/yyyy">

Giải pháp được chọn

See:

  • bug 825294 - Implement date/time input types on Desktop
  • bug 888320 - [meta] implement all time and date related input types

Please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 4

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

See:

  • bug 825294 - Implement date/time input types on Desktop
  • bug 888320 - [meta] implement all time and date related input types

Please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html