Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why can firefox beta, aurora, and nightly open in windows 8.1 desktop mode but not app mode?

  • 2 trả lời
  • 12 gặp vấn đề này
  • 415 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cbsmith10155

more options

The applications will launch in desktop mode but not in a windows 8.1 app I am hoping for help with this I have tried everything to fix crashing or slowness and have reinstalled the program in aurora nightly or even firefox beta forms. Help!

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi!

You may want to take a look at https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-install-firefox-windows-8-touch

I would assume the options to switch into it would be the same. I can't confirm though since I don't run Windows 8.

more options

I have done this already but the app launches and just pops right back up to the start menu