Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Getting an error message when opening a PDF being displayed in FF 24 in Adobe Acrobat XI

  • 1 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kobe

more options

I have the very latest versions of FF and Adobe Acrobat Pro XI and FF Adobe Acorbat Plugin. When I open a PDF (regardless of size) and view it in FF then click the download button then select the option to open in Adobe Acrobat I get the error stating "There was an error opening this document. The file is damaged and could not be repaired. " If I download the file locally THEN open it usually works fine. This happens to me on both Mac and PC. Any suggestions? Thanks in advance

I have the very latest versions of FF and Adobe Acrobat Pro XI and FF Adobe Acorbat Plugin. When I open a PDF (regardless of size) and view it in FF then click the download button then select the option to open in Adobe Acrobat I get the error stating "There was an error opening this document. The file is damaged and could not be repaired. " If I download the file locally THEN open it usually works fine. This happens to me on both Mac and PC. Any suggestions? Thanks in advance

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Have you reinstalled that plugin (Acrobat), or tried to use Firefox's bulit in PDF reader (PDF.js).