Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how can you import saved pswd from one firefox to another firefox

  • 4 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 98739 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi IKE58

more options

I want to put all my saved pswd. on my desktop in my new laptop with having to go to all web sites and signing in, thanks.

Giải pháp được chọn

Also there is the Password Exporter extension.
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/password-exporter/

It allows you to export and import your saved passwords and disabled login hosts from Password Manager.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Two ways to do that

  • Profile Backup
  • Firefox Sync

Profiles - Where Firefox stores your bookmarks, passwords and other user data


Firefox Sync - Take your bookmarks, tabs and personal information with you

more options

You can copy the two files signons.sqlite and key3.db (encryption key) from the profile folder of the desktop computer to the profile folder of the laptop.

You can use this button to go to the Firefox profile folder:

more options

Giải pháp được chọn

Also there is the Password Exporter extension.
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/password-exporter/

It allows you to export and import your saved passwords and disabled login hosts from Password Manager.

more options

I USED THE %APPT TO OPEN ,CTRL a,DRAG DROP TO FLASH DRIVE ON MY DESKTOP. REVERSED ON LAPTOP AFTER CLEARING . WORKED LIKE A CHARM !!!! THANKS, THIS SAVED A LOT OF TIME AND EFFORT.