Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I delete preference entries in about:config?

  • 3 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 42383 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have some entries that were added when I installed Zoom Player. These entries refer to a search engine called "conduit". How do I get rid of these entries?

Giải pháp được chọn

You can right-click prefs that you no longer need and use Reset in the right-click context menu. They will be removed on the next start of Firefox.

Alternatively you can edit them out of the prefs.js file.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 8

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I suggest you to do a Reset, that will clean everything!

See Reset Firefox preferences to troubleshoot and fix problems

more options

Hello Datalyss, also try to use the SearchReset add-on to reset some preferences to the default values (the add-on only runs one tome and then uninstalls automatically).

thank you

more options

Giải pháp được chọn

You can right-click prefs that you no longer need and use Reset in the right-click context menu. They will be removed on the next start of Firefox.

Alternatively you can edit them out of the prefs.js file.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào