Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

where did my bookmarks go?

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

for some reason the bookmarks on my desktop were all replaced by a single folder called 'mobile'. i restored from a backup but it was two days old and missing a bunch of stuff i had just done. when i opened Firefox on the only mobile device on which i have it installed, my nexus 7 tablet' the missing bookmarks were there but immediately got overwritten by sync. is there an android backup like there is for the desktop? where is it?

for some reason the bookmarks on my desktop were all replaced by a single folder called 'mobile'. i restored from a backup but it was two days old and missing a bunch of stuff i had just done. when i opened Firefox on the only mobile device on which i have it installed, my nexus 7 tablet' the missing bookmarks were there but immediately got overwritten by sync. is there an android backup like there is for the desktop? where is it?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try to disconnect from Sync, quit Firefox, delete places.sqlite, restart Firefox, and re-set up Sync.
You may need to restore the bookmarks from an older JSON backup in the bookmarkbackups folder.