Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

There is a box on the top of my screen with a "+" sign and when I click on the "+" sign......everything that I searched on "Google" appears in that box.

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ChaCha

more options

Everytime I click on the "+" sign in the top box (next to the Mozilla Firefox Start Page) everything shows up in boxes that I have searched for on Google. How can I stop this? I don't want any memory showing up on all the searches I have done.

Giải pháp được chọn

hello, are you referring to the "new tab page"? if so please refer to the support article about it - it also explains how to turn it off: Customize the New Tab page

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hello, are you referring to the "new tab page"? if so please refer to the support article about it - it also explains how to turn it off: Customize the New Tab page

more options

Thanks. I think it is solved for now.