Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I stop Weather Channel's videos from playing automatically?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1129 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Steve

more options

A previous answer to a similar question referred us to the "Stop Autoplay" add-on. That add-on, however, has been withdrawn.

Is there another solution?

PS: I'm using Firefox 18.0 for Windows XP.

Giải pháp được chọn

To stop Auto playing of videos and flash content, use flash block firefox addons

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

To stop Auto playing of videos and flash content, use flash block firefox addons

more options

Works perfectly. Many thanks.