Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Website URL changes after I hit enter

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 768 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi huskerd911

more options

Steps: I enter "wowt.com" (that's a local TV station web site) into the address bar. When I do this, I get suggestions of sites that I have visited before (that's ok). As soon as I hit "Enter" on the keyboard, it takes me to "woot.com". This is not an autocomplete issue. This only happens in Firefox (I've tried in Chrome and IE9).

This seems like a spellcheck feature for the address bar in Firefox that needs to be turned off.

Giải pháp được chọn

Nevermind... it was the AdBlock Plus plug-in doing the change.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Nevermind... it was the AdBlock Plus plug-in doing the change.