Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am need of the javascript file for newtab showing the recently visited sites.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

I am developing a site in which i have to show the recently visited pages in the browser as my home page. Kindly help me out to accomplish.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

are you using any web development tools to develop a site?
if your using wordpress/joomla/drupal.
check out the widget its default

more options

You are trying to show the pages the website's visitor has gone to recently as the site's home page? Fortunately this kind of privacy intruding stuff isnt possible anymore.