Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox's history only remembers the last time a certain web address is visited.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1451 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi psyseal

more options

For example, I visited www.example.com on Monday, Tuesday and Wednesday. Of all the 3 times, Firefox only remembers the visit on Wednesday. Because when I visited www.example.com on Tuesday, the history is renewed, deleting record of Monday; when I visit www.example.com on Wednesday, record of Tuesday evaporated.

So, no matter how many times I visit a certain web address, Firefox only remembers the last time. Is there a way to tweak Firefox to make it faithfully record history?

I'm not a native English speaker. I hope my poor English clearly describe the question.

Thanks in advance for your answers.

Giải pháp được chọn

Firefox does store all the times that you visit a web page to be able to calculate the visit count, but only shows the last time you visited that link.

See e.g. this thread:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Firefox updates the History, because the website content get updated day to day. so Firefox remain the last visit.

If you don't like the history or cookies. make use of "Start Private Browsing " get more details about Private browsing http://mzl.la/MNBtnG

more options

Giải pháp được chọn

Firefox does store all the times that you visit a web page to be able to calculate the visit count, but only shows the last time you visited that link.

See e.g. this thread:

more options

Thanks very much. Although SQLite Manager is quite hard for me to manipulate, it seems to be a powerful tool. It really works!