Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Identity Safe Norton 360 don't work anymore since Firefox 17,0

  • 1 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 876 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

Since Firefox 17,0 my Identity Safe of Norton 360, latest version, don't work any more. Normally the Identity Safe helps to login on site of forums which are secured. I'm glad that I have a backup system but still it is very frustrating.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hello robert, symantec is aware of the problem and will release a fixed version of its toolbar soon: https://community.norton.com/t5/Norton-Toolbar-Norton-Identity/Firefox-17-Support-for-Norton-Toolbar/td-p/853416