Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why did I lose Session Manager, as well as all my DOZENS of saved sessions (online course placemarks etc) with the upgr to 17? NEVER an issue, using FF forever

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 74 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

After installing latest ff (17.0) session manager was no longer installed. re-installed, but all previous sessions (as I stated dozens, with placemarks where I left off with online courses, pages with possible Christmas shopping items, etc etc) are ALL GONE. Been using FF for at least 10 years and this never happened before. Not a happy open source camper :(

Tất cả các câu trả lời (1)

more options