Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

google image not working firefox 3.6.16

  • 2 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 308 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi muz_1234

more options

same goes for cometbird 3.6.16, i dont like the new firefox.

Giải pháp được chọn

hello muz_1234, the firefox 3.6 branch is no longer supported and affected by numerous highly critical security vulnerabilities which will put your pc & your personal data at risk! - so please update to the latest version as soon as possible. if you have any issues or questions about customizing the new firefox, just ask here in the forums...

Update Firefox to the latest release

Common questions after upgrading from Firefox 3.6

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hello muz_1234, the firefox 3.6 branch is no longer supported and affected by numerous highly critical security vulnerabilities which will put your pc & your personal data at risk! - so please update to the latest version as soon as possible. if you have any issues or questions about customizing the new firefox, just ask here in the forums...

Update Firefox to the latest release

Common questions after upgrading from Firefox 3.6