Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I lost my firefox sync account

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Msarsour

more options

After Firefox Aurora crash . Firefox make desktop folder Old Firefox Data. then i lost my Firefox sync account ,all Add-ons and my all settings. when i try to reconnect at sync server reply with "account or password not true". I try to reset password but nothing send to my email

Được chỉnh sửa bởi Msarsour vào

Giải pháp được chọn

Have you tried copying the files in that "Old Firefox Data folder into the currently active Profile folder?

http://support.mozilla.com/en-us/kb/Profiles#How_to_find_your_profile

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Have you tried copying the files in that "Old Firefox Data folder into the currently active Profile folder?

http://support.mozilla.com/en-us/kb/Profiles#How_to_find_your_profile

more options

Thanks it solve the problem ,but why sync account had a problem. if every time firefox crash I'll lost my sync account its big problem and when i try to reset password its refused and doesn't send me any email

more options

Aurora isn't Firefox, yet.

Aurora is a 2nd stage Alpha version of what will become Firefox in 6 to 12 weeks.

If you aren't up to testing Alpha level software, which is updated almost daily, don't use Aurora!

http://www.mozilla.org/en-US/firefox/fx/#desktop

more options

all the problem wasn't Aurora and wasn't crashing ,but losing my sync account and refusing reset its password by unknown problem. (the password was true and the email i try to reset password to was true also ). after crash i used Firefox 15 but sync account problem was exist  : can't access my sync account. after copying files from folder sync account back with same variable i used before .