Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox can not be installed anymore!

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AppStore_Tester

more options

Hello!

I have a problem in the chat (German). An user can't install Firefox anymore. It gives the error message, not having the required rights to install. The user couldn't uninstall Firefox before but had to as it was not able to start Firefox again. The reason maybe was a addon-bar that he don't know how it appeared there.

Do you have an idea how to solve it?

Giải pháp được chọn

The problem does not appear anymore and is solved!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

The problem does not appear anymore and is solved!