Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot run Firefox, because of an add-on

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Stefan Genchev

more options

Hello! I was in the builder.addons.mozilla.org and I was building my add-on. I viewed the documentation and I opened the "windows" docs. Then I saw a code that closes the window and I wanted to try it. Then... it closed the window and I can't start mozilla. What should I do?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Found the answer.