Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Which version of Firefox will support HTML5 full?

  • 8 trả lời
  • 40 gặp vấn đề này
  • 964 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Saad Shamsaee

more options

Why Firefox not support HTML5 full? Which version of Firefox will support HTML5 full? i know that none of browsers support HTML5 full. but Google Chrome supports more than Firefox. When Firefox will support HTML5 full?

Giải pháp được chọn

hello, the html5 specification itself isn't fully standardized yet & still subject to changes - so your question can't really be answered. html5 is more a kind of buzzword for new web technologies atm...

https://developer.mozilla.org/en/HTML/HTML5

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (8)

more options

Giải pháp được chọn

hello, the html5 specification itself isn't fully standardized yet & still subject to changes - so your question can't really be answered. html5 is more a kind of buzzword for new web technologies atm...

https://developer.mozilla.org/en/HTML/HTML5

more options

Hello, Thanks. Do developers of HTML5 has a website? not developers of Mozilla, developers of HTML5.

Được chỉnh sửa bởi Saad Shamsaee vào

more options

yes, the current state is available at http://www.whatwg.org/specs/web-apps/.../multipage/

more options

What about CSS3 ? is not fully standardized yet? Where is the CSS homepage?

more options

There are links at the bottom of the HTML5 page to the CSS3 page and that page has links to other sites.

more options

but Firefox is backward than Chrome and Opera. You can see details at: www.html5test.com

Được chỉnh sửa bởi Saad Shamsaee vào

more options

The problem is, when will Firefox's HTML5 support catch up to Chrome? Chrome already reached to 442 points as Firefox is only at 348 points.

more options

Please open below page in Firefox and Chrome, drag mouse over image then drag mouse out of image. compare plasticity in Firefox and Chrome: http://isaad.persiangig.com/Firefox_feedback/HTML5CSS3%20Example/image_rotate.htm