Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am using Ubuntu (Linux) firefox version and i would likw to know "how do i changed the current default media player that i use on videos sites ex youtube"

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

i cant find how to change the setting that let's you choice the different media player that you like the browser to play your videos from wed pager such as you tube, yahoo and other sites.

i cant find how to change the setting that let's you choice the different media player that you like the browser to play your videos from wed pager such as you tube, yahoo and other sites.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That is probably the Flash player that is used on those web pages and you can't change that.
You can verify that via the right-click context menu of that player.