Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox-Sync (Weave) encounters an unknown Error (partially fails to sync)

  • 4 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi MagicAndre1981

more options

The log from $PROFILE/weave/logs/error-1231312123.txt says:

1334133797561 Sync.Store.Forms WARN Failed to apply incoming record /justAnCrypticId

1334133797562 Sync.Store.Forms WARN Encountered exception: Component returned failure code: 0x80004005 (NS_ERROR_FAILURE) [mozIStorageConnection.beginTransaction]

Stack trace: resource:///components/nsFormHistory.js:253

FormStore_remove()@resource:///modules/services-sync/engines/forms.js:264 
Store_applyIncoming()@resource://services-sync/engines.js:273 
applyIncoming()@resource:///modules/services-sync/engines/forms.js:218 
applyIncomingBatch()@resource://services-sync/engines.js:243 
resource:///modules/services-sync/engines/forms.js:213 
resource://services-sync/util.js:168 
applyIncomingBatch()@resource:///modules/services-sync/engines/forms.js:214 
doApplyBatch()@resource://services-sync/engines.js:795 
doApplyBatchAndPersistFailed()@resource://services-sync/engines.js:810 
SyncEngine__processIncoming()@resource://services-sync/engines.js:910 
SyncEngine__sync()@resource://services-sync/engines.js:1320 
WrappedNotify()@resource://services-sync/util.js:148 
Engine_sync()@resource://services-sync/engines.js:517 
WeaveSvc__syncEngine()@resource:///modules/services-sync/service.js:1496 
resource:///modules/services-sync/service.js:1389 
WrappedNotify()@resource://services-sync/util.js:148 
WrappedLock()@resource://services-sync/util.js:103 
_lockedSync()@resource:///modules/services-sync/service.js:1289 
resource:///modules/services-sync/service.js:1280 
WrappedCatch()@resource://services-sync/util.js:77 
sync()@resource:///modules/services-sync/service.js:1268

1334133797563 Sync.Engine.Forms WARN Got exception Component returned failure code: 0x8000ffff (NS_ERROR_UNEXPECTED) [mozIStorageConnection.commitTransaction]

Stack trace: resource://services-sync/util.js:171

applyIncomingBatch()@resource:///modules/services-sync/engines/forms.js:214 
doApplyBatch()@resource://services-sync/engines.js:795 
doApplyBatchAndPersistFailed()@resource://services-sync/engines.js:810 
SyncEngine__processIncoming()@resource://services-sync/engines.js:910 
SyncEngine__sync()@resource://services-sync/engines.js:1320 
WrappedNotify()@resource://services-sync/util.js:148 
Engine_sync()@resource://services-sync/engines.js:517 
WeaveSvc__syncEngine()@resource:///modules/services-sync/service.js:1496 
resource:///modules/services-sync/service.js:1389 
WrappedNotify()@resource://services-sync/util.js:148 
WrappedLock()@resource://services-sync/util.js:103 
_lockedSync()@resource:///modules/services-sync/service.js:1289 
resource:///modules/services-sync/service.js:1280 
WrappedCatch()@resource://services-sync/util.js:77 
sync()@resource:///modules/services-sync/service.js:1268, aborting processIncoming.

1334133797566 Sync.Status DEBUG Status for engine forms: error.engine.reason.unknown_fail 1334133797566 Sync.Status DEBUG Status.service: success.status_ok => error.sync.failed_partial

1334133797566 Sync.ErrorHandler DEBUG forms failed: Component returned failure code: 0x8000ffff (NS_ERROR_UNEXPECTED) [mozIStorageConnection.commitTransaction]

Stack trace: resource://services-sync/util.js:171

applyIncomingBatch()@resource:///modules/services-sync/engines/forms.js:214 
doApplyBatch()@resource://services-sync/engines.js:795 
doApplyBatchAndPersistFailed()@resource://services-sync/engines.js:810 
SyncEngine__processIncoming()@resource://services-sync/engines.js:910 
SyncEngine__sync()@resource://services-sync/engines.js:1320 
WrappedNotify()@resource://services-sync/util.js:148 
Engine_sync()@resource://services-sync/engines.js:517 
WeaveSvc__syncEngine()@resource:///modules/services-sync/service.js:1496 
resource:///modules/services-sync/service.js:1389 
WrappedNotify()@resource://services-sync/util.js:148 
WrappedLock()@resource://services-sync/util.js:103 
_lockedSync()@resource:///modules/services-sync/service.js:1289 
resource:///modules/services-sync/service.js:1280 
WrappedCatch()@resource://services-sync/util.js:77 
sync()@resource:///modules/services-sync/service.js:1268
The log from $PROFILE/weave/logs/error-1231312123.txt says: 1334133797561 Sync.Store.Forms WARN Failed to apply incoming record /justAnCrypticId 1334133797562 Sync.Store.Forms WARN Encountered exception: Component returned failure code: 0x80004005 (NS_ERROR_FAILURE) [mozIStorageConnection.beginTransaction] Stack trace: resource:///components/nsFormHistory.js:253 FormStore_remove()@resource:///modules/services-sync/engines/forms.js:264 Store_applyIncoming()@resource://services-sync/engines.js:273 applyIncoming()@resource:///modules/services-sync/engines/forms.js:218 applyIncomingBatch()@resource://services-sync/engines.js:243 resource:///modules/services-sync/engines/forms.js:213 resource://services-sync/util.js:168 applyIncomingBatch()@resource:///modules/services-sync/engines/forms.js:214 doApplyBatch()@resource://services-sync/engines.js:795 doApplyBatchAndPersistFailed()@resource://services-sync/engines.js:810 SyncEngine__processIncoming()@resource://services-sync/engines.js:910 SyncEngine__sync()@resource://services-sync/engines.js:1320 WrappedNotify()@resource://services-sync/util.js:148 Engine_sync()@resource://services-sync/engines.js:517 WeaveSvc__syncEngine()@resource:///modules/services-sync/service.js:1496 resource:///modules/services-sync/service.js:1389 WrappedNotify()@resource://services-sync/util.js:148 WrappedLock()@resource://services-sync/util.js:103 _lockedSync()@resource:///modules/services-sync/service.js:1289 resource:///modules/services-sync/service.js:1280 WrappedCatch()@resource://services-sync/util.js:77 sync()@resource:///modules/services-sync/service.js:1268 1334133797563 Sync.Engine.Forms WARN Got exception Component returned failure code: 0x8000ffff (NS_ERROR_UNEXPECTED) [mozIStorageConnection.commitTransaction] Stack trace: resource://services-sync/util.js:171 applyIncomingBatch()@resource:///modules/services-sync/engines/forms.js:214 doApplyBatch()@resource://services-sync/engines.js:795 doApplyBatchAndPersistFailed()@resource://services-sync/engines.js:810 SyncEngine__processIncoming()@resource://services-sync/engines.js:910 SyncEngine__sync()@resource://services-sync/engines.js:1320 WrappedNotify()@resource://services-sync/util.js:148 Engine_sync()@resource://services-sync/engines.js:517 WeaveSvc__syncEngine()@resource:///modules/services-sync/service.js:1496 resource:///modules/services-sync/service.js:1389 WrappedNotify()@resource://services-sync/util.js:148 WrappedLock()@resource://services-sync/util.js:103 _lockedSync()@resource:///modules/services-sync/service.js:1289 resource:///modules/services-sync/service.js:1280 WrappedCatch()@resource://services-sync/util.js:77 sync()@resource:///modules/services-sync/service.js:1268, aborting processIncoming. 1334133797566 Sync.Status DEBUG Status for engine forms: error.engine.reason.unknown_fail 1334133797566 Sync.Status DEBUG Status.service: success.status_ok => error.sync.failed_partial 1334133797566 Sync.ErrorHandler DEBUG forms failed: Component returned failure code: 0x8000ffff (NS_ERROR_UNEXPECTED) [mozIStorageConnection.commitTransaction] Stack trace: resource://services-sync/util.js:171 applyIncomingBatch()@resource:///modules/services-sync/engines/forms.js:214 doApplyBatch()@resource://services-sync/engines.js:795 doApplyBatchAndPersistFailed()@resource://services-sync/engines.js:810 SyncEngine__processIncoming()@resource://services-sync/engines.js:910 SyncEngine__sync()@resource://services-sync/engines.js:1320 WrappedNotify()@resource://services-sync/util.js:148 Engine_sync()@resource://services-sync/engines.js:517 WeaveSvc__syncEngine()@resource:///modules/services-sync/service.js:1496 resource:///modules/services-sync/service.js:1389 WrappedNotify()@resource://services-sync/util.js:148 WrappedLock()@resource://services-sync/util.js:103 _lockedSync()@resource:///modules/services-sync/service.js:1289 resource:///modules/services-sync/service.js:1280 WrappedCatch()@resource://services-sync/util.js:77 sync()@resource:///modules/services-sync/service.js:1268

Giải pháp được chọn

last aurora update seems to have resolved the issue for me :-)

pic not related

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

I have the same issue with the nightly and aurora versions. Firefox 11 works fine.

more options

Aurora here too!

more options

Giải pháp được chọn

last aurora update seems to have resolved the issue for me :-)

pic not related

more options

I can confirm this. Latest Aurora and nightly builds work fine for me, too.