Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

no more "switch to tab" by default

  • 4 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 60 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi iibpmii

more options

If i have a tab at www.google.ca and open another tab and type www.google.ca, it doesn't jump to the one already existed anymore.

FF12

Được chỉnh sửa bởi iibpmii vào

Giải pháp được chọn

I'm also on mac, and I don't recall it is ever selecting it by default. (Unless it's just something I missed).

Maybe you have an add-on that did that.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Do you still see "Switch to tab" in the location bar drop down list?

Make sure that you're not holding down Shift or Option as that disables switch to tab.

more options

Yea i still see the "switch to tab" but it's not selected by default like before :(

more options

Giải pháp được chọn

I'm also on mac, and I don't recall it is ever selecting it by default. (Unless it's just something I missed).

Maybe you have an add-on that did that.

more options

thanks for your reply. now i feel better