Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

fire fox says my printer is not on when it is

  • 3 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Vivek

more options

I can not print from a fire fox web site because it says my printer is not connected. When I get on the same webb site in internet explorer I have no problem with printing the information. My printer is connected by wifii. it is s Canon MX870

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi,

Please also check if Canon MX870 is the currently selected printer in File (Alt + F) > Print > Name. If the problem persists, please also see this.

more options

I deleted fire fox and opened a new version and that solved the problem.

more options

Thanks for the helpful information.