Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I overcome Access Denied to a website? I can't get into Facebook now - it says access denied. How can I change this?

  • 1 trả lời
  • 18 gặp vấn đề này
  • 9999 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I don't know what happened but I can't get onto my Facebook page now with Firefox. H E L P!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Clear the cache and the cookies from sites that cause problems.

"Clear the Cache":

  • Firefox > Preferences > Advanced > Network > Offline Storage (Cache): "Clear Now"

"Remove Cookies" from sites causing problems:

  • Firefox > Preferences > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

Please update Firefox to the latest version via "Help > Check for Updates" to get the latest security patches.

You can find the latest Firefox release in all languages and for all Operating Systems here: