Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

browser window freezes

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi fdhealy

more options

Starting with the latest update the FF browser cannot be moved unless it sits idle for several minutes. All functions work inside the browser I just can't move it's location on the screen.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I switch my startup home page to "about:blank" and tried it several time. Still had the same problem of not being able to move the screen.