Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I keep it from bringing up the Firefox page everyday & saying "Hooray! Your Firefox is up to date"? I don't need to know this everyday...

  • 1 trả lời
  • 15 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jack

more options

When Firefox upgrades you usually get the page that says "Hooray! Your Firefox is up to date". Then that's it, until the next upgrade. I keep getting this EVERYDAY, along with the homepage I have bookmarked. I don't need to see this everyday & I see no way to disable it. It comes up even though I have updates and "Check that Firefox is your browser" disabled.

When Firefox upgrades you usually get the page that says "Hooray! Your Firefox is up to date". Then that's it, until the next upgrade. I keep getting this EVERYDAY, along with the homepage I have bookmarked. I don't need to see this everyday & I see no way to disable it. It comes up even though I have updates and "Check that Firefox is your browser" disabled.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn