Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

no netflix with firefox 8

  • Không có trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
more options

Firefox 8 won't play any Netflix videos, page goes black and video never starts. Tried Safari 5 and videos ran with no problems. Updated Silverlight to 5 on both browsers.