Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have tried to download firefox 8.0.1 several times and even after many, many hours, it does not seem to load.

  • 2 trả lời
  • 11 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi sesmoc

more options

The pop-up suggesting I download the Firefox 8.0.1 comes up every so often and encourages me to do so for security and stability. Each time I click on the download, a box appears with a circling icon, indicating that the download is happening. Sometimes it is still circling the next day and still no closure to the download. Generally, how long should it take?

  Any suggestions?
The pop-up suggesting I download the Firefox 8.0.1 comes up every so often and encourages me to do so for security and stability. Each time I click on the download, a box appears with a circling icon, indicating that the download is happening. Sometimes it is still circling the next day and still no closure to the download. Generally, how long should it take? Any suggestions?

Giải pháp được chọn

Go to http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/ and download the full installer. Run the installer and you will be up-to-date. Sometimes the updater just gets in a weird state...

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Go to http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/ and download the full installer. Run the installer and you will be up-to-date. Sometimes the updater just gets in a weird state...

more options

Thank you. I think it worked.