Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

At the request of firefox, I am continully downloading updates to firefox but non are registering ?

  • 1 trả lời
  • 14 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi John99

more options

I have started to use firefox as my browser after a lapse of several months. This version is now old it seems and i have been asked by Firefox to update it.However evrery time i try it fails to register or it fails to be accepted by my computer, and Firefox omce again demands i update...

Giải pháp được chọn

You should be able to update using

You may need to ensure that you are using an admin account or have UAC set correctly, and that any security software is not blocking downloads or changes to the system.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You should be able to update using

You may need to ensure that you are using an admin account or have UAC set correctly, and that any security software is not blocking downloads or changes to the system.