Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefix is using a lot of memory. i am haveing to close down to get it upto speed again is this a common problem. i am using window 7 with 4 gig memory. thanks

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi finitarry

more options

i find that at start everything runs ok. after 30mins it starts to slow down ie takes time to open sites and drop menue takeing to long to open i only have one site open at a time so i cannot be using that much memery. if i restart firfox it run at normal speed. i am runing windows 7 with 4gig memory. thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

What happens if you try this suggestion?