Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I click on Farmville Game in FB to play, get blank window pop up w/ "Mozilla Firefox" at top. As blinks off some long code states proxy something. Only on FB Farmville game. nothing different. Blinks on & off continuously, difficult to play game.

  • Không có trả lời
  • 20 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

When I click on Farmville Game in Facebook to play, keep getting blank window popping up w/ "Mozilla Firefox" at the top. Then blinks off some long code that states proxy something. Only does it on FB Farmville game. Did nothing different. Blinks on & off continuously, difficult to play game.

When I click on Farmville Game in Facebook to play, keep getting blank window popping up w/ "Mozilla Firefox" at the top. Then blinks off some long code that states proxy something. Only does it on FB Farmville game. Did nothing different. Blinks on & off continuously, difficult to play game.