Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

my computer incorrectly recognized firefox for desktop as for mobile, so some features in specific web site cannot be shown, how to fix it?? thanks

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

my computer incorrectly recognized firefox for desktop as for mobile, so some features in specific web site cannot be shown

my computer incorrectly recognized firefox for desktop as for mobile, so some features in specific web site cannot be shown